Gira tu dispositivo a modo "landscape"

 

Datuak Babesteko Gidalerroak

Kutxabank S.A. entitateak konpromiso irmoa jarraitzen du izaten datu pertsonalen babesarekin eta gure bezeroen informazioaren konfidentzialtasunarekin, eta uneoro eskainiko dute informazio eguneratu eta osoa erakundeak egindako datuen tratamenduaren inguruan, indarrean den araudiari jarraiki. Horregatik, zure datu pertsonalak Kutxabank, S.A. entitatean (aurrerantzean, Kutxabank) nola tratatuko ditugun informatuko dizugu jarraian:

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna

Identitatea: Kutxabank SA

Helbidea: Kale Nagusia 30-32, 48009 (Bilbo).

Helbide elektronikoa: info@kutxabank.es

Datuak Babesteko Ordezkaria: dpo@grupokutxabank.com

Erabilitako datuen kategoriak

Informazio xehatua aurkituko duzu Politika honen 3. atalean.

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
  • Datu identifikatzaileak eta harremanetarako datuak, diru-sarreren maila, kontratatutako produktuak eta zerbitzuak, produktuarekin harremana (titular, baimendu edo ordezkari baldintza), MiFID kategoria.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
  • Finantza datuak, Entitatearekin kontratatutako produktuak eta ordainketen historia.
  • Zure eta gure artean hormetan, bideokonferentzietan, telefono deietan edo pareko baliabideetan izan ditugun komunikazioetatik ateratako datuak.
  • Baimena emanez gero, gure online kanaletan egindako nabigazioetatik lortutako datuak.
  • Gure web-orrietatik edo aplikazio mugikorretatik edo haietan egingo dituzun nabigazioetatik lortutako datuak (gailuaren ID, IP helbidea eta nabigazio istorioa), cookien erabilera eta antzerako teknologiak onartu badituzu nabigazio gailuetan.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.
  • Bezeroen taldeak kategoria eta segmentuetan, edo kategorizazioan Finantza Tresnen Merkatuaren inguruko araudiaren arabera («MiFID»).
   Ordaintzeko edo ez ordaintzeko probabilitateak edo arriskuen mugak esleitzen dituzten scoring puntuazioak.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak.
  • Asnef (Equifax) eta Badexcug (Experian) fitxategietatik ateratako ondare kaudimeneko eta kredituko datuak.
  • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralaren (CIRBE) datu basetik ateratako finantza sisteman sartutako arriskuen inguruko datuak.
  • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak, Erresuma Batuak eta/edo U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) delakoak nazioarteko isun ekonomiko eta finantzarioen arloan ezarritako neurri mugatzaileek, programek, ebazpenek, arauek, legeek hartzen dituzten datu pertsonalak edo entitateak.
  • Denon eskura dauden datuak, prentsan kontsultatutakoak, sare sozialak, Internet, aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, edo Herri Administrazioen ebazpenak, katastroa, telefono-gidak eta elkargo profesionaletako pertsonen zerrendak.
  • Iruzurraren prebentziorako sistemetatik datorren informazioa, hala nola Confirma eta Iberpay.
  • Administratzaileei, kargu funtzionalei eta lotutako sozietateei buruzko datuak: INFORMAren datu-baseetatik ateratako datuak, jarduerari buruzko informazioa osatzeko erabiliko ditugunak.
  • Nekazaritzako dirulaguntzen eta aseguruen datuak: Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak (FEGA) eta Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundeak (ENESA) argitaratutako datuak.
  • Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak: katastrotik lortutako datuak eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusitik lortutako ibilgailuen oinarrizko datuak, zure higiezin eta ibilgailuei buruzko informazioa osatzeko erabiliko ditugunak.
  • Higiezinen, ibilgailuen edo beste ondasun higigarri eta aktibo batzuen balorazioari buruzko informazioa, beren kaudimena balioestea ahalbidetzen duten aintzatetsitako iturrietatik lortuak.
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusitik lortutako datuak, lan-jarduera motari (norberaren edo besteren konturako lana) eta haren EJSNri buruzkoak.
  • Interes orokorreko hornidura-zerbitzuen konpainiek lortutako profilei buruzko informazioa (energia, komunikazioak, etab.).
Tratamenduaren eta legitimazioaren xede nagusiak

Informazio xehatua aurkituko duzu Gidalerro hauen 4. atalean.

 • Bezeroaren alta, kontratatzeko eskakizunen ikerketa, kontratuaren aurreko neurrien aplikazioa eta arriskuen balorizazioa egitea.
 • Kontratuko harremana egikaritzea, kudeatzea, kontrolatzea eta eguneratzea, bezeroen erreklamazioen kudeaketa barne.
 • Kontabilitate, lege, zerga eta administrazio arloetako obligazioak betetzea, kreditu ahalmenarekin, kapitalen zuritzearen prebentzioarekin eta iruzurreko jokabideekin lotutakoak barne.
 • Diruzko betebeharrak betetzeari edo ez betetzeari dagokion datuen tratamendua, legez gaitutako edo interesdunaren baimenean oinarritutako kasuetan.
 • Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioaren Prebentzio arloan dauden lege obligazioak betetzea.
 • Kutxabanken interes legitimoan oinarritutako iruzurreko jokabideen prebentzioari zuzendurako tratamenduak.
 • Jakinarazpen komertzialak igortzea hartzaileen baimenean oinarrituta edo, dagokionean, interes legitimoan oinarrituta.
 • Hartzaileen baimenean babestutako ekitaldi publiko eta pribatuei buruzko komunikazioak bidaltzea.
 • Scoring eta arriskuen ebaluazioko produktuak eta tratamendu osagarriak kontratatzeko profilak sortzea, interes legitimoaren printzipioan oinarrituta edo, dagokionean, interesdunen baimenean, erabilitako datuen funtzioan. Tratamenduak eragin adierazgarria duten erabaki automatizatuen ondorioz direnean, eta kontratua gauzatzeko beharrezkoak ez direnean, lege obligazioak betetzean edo harentzako baimena ematean oinarrituko dira beti.
 • Interesdunaren baimenean oinarritutako sustapenentzako eta zozketentzako egindako tratamenduak.
 • Kutxabanken lege oinarriak beteaz betetzen diren Bideozaintza tratamenduak, bankuaren transakzio eta instalazioen Segurtasunerako.
 • Tratamendua xede estatistikoekin eta Entitatearen barne jarraipena, interes legitimoan oinarrituta.
 • Salaketak izapidetzea eta diziplina-jarduerak kudeatzea.
 • Datuak beste enpresa batzuei lagatzea, jakinarazpen komertzialak bidaltzeko.
Hartzaileak

Informazio xehatua aurkituko duzu Gidalerro hauen 6. atalean.

 • Agintari arautzaileak eta gainbegiraleak (Banco de España eta Europako Banku Zentrala, esaterako).
 • Kutxabank Taldeko Sozietateak eta erakunde ofizialeko agintariak, beste herrialde batzuetakoak barne, Europako Batasun barrukoak zein kanpokoak, terrorismoaren finantzazioaren antolatutako delinkuentzia eta kapitalak zuritzearen prebentzioko modu larrien aurkako borrokaren esparruan.
 • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentrala.
 • Urratze hori gertatuz gero, diruzko obligazioak urratzeari buruzko fitxategiak.
 • Finantza Titulartasuneko Fitxategia.
 • Iruzurraren Prebentziorako Informazioaren hartu-emaneko zerbitzua.
 • Estatuko Segurtasuneko Indar eta Gorputzak eta Epaitegiak.
 • Entitate ikuskariak.
 • Kutxabank Store, S.L.U.
 • Kutxabank Taldeko sozietateak eta enpresa laguntzaileak eta/edo partaidetuak.
 • Transakzioetan beharrezko laguntzaile gisa jarduten duten beste erakunde batzuk, bereziki preskriptoreak, higiezinen merkatuko bitartekariak, higiezinen atari, notario, erregistro publiko, tasazio-sozietate homologatu eta mezularitzako operadore gisa lotuak edo lotu gabeak.
Eskubideak Interesdunak erreklamazio bat aurkeztu ahal izango dio kontrol-agintaritzari, baita datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, tratamendua mugatzeko eta datuak eramateko eskubideak baliatu ere, eta datu pertsonalei buruzko banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko, profilak egitea barne, posta elektroniko bidez edo tratamenduaren arduradunaren helbide sozialera zuzendutako jakinarazpen baten bitartez.
Jatorria
 • Interesdunarengandik, haren legezko ordezkaritik edo ahaldunetik zuzenean.
 • Haiekin lankidetza akordioak dituzten herri erakundeetatik eta pribatuetatik eskuratuak.
 • Sarbide publikoko iturriak: prentsa, sare sozialak, Internet, aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, edo Herri Administrazioen ebazpenak.
 • Kutxabank Taldeko beste sozietate batzuen bitartez.

 

Kutxabankek Bezeroen datu pertsonalak babesteko politika hau garatu du, edozein unetan kontsulta dezakezu www.kutxabank.es edo www.kutxabank.com estekan «Pribatutasun» atalean, eta zurekin izango ditugun harremanetan zure datu pertsonalak nola erabiliko ditugun azaltzen du. Era berean, paperean eska daiteke informazio hau gure bulegoetako batean.

 

Gurekin dituzun harremanak kudeatzeko, Kutxabanken zure datu pertsonalak Politika honetan azaltzen dizkizugun xede bakoitzarentzat erabiliko ditugu, beti ere indarrean dagoen araudiak zehazten duena betez, eskubideak errespetatuz eta gardentasun osoz.

 

1. Aplikatuko den araudia.

 

Hauek dira zure datu pertsonalekin egingo ditugun tratamenduak arautzen dituzten arau nagusiak:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiak, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa, zeinaren bitartez 95/46/CE Zuzentaraua (aurrerantzean, DBEO) indargabetzen den..
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalen babesekoa eta eskubide digitalen bermeari (aurrerantzean, DBLO) buruzkoa.

Datu pertsonalak babesteko betebeharrak dituzten beste arau-kidego batzuk honako hauek dira:

 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzkoa.
 • Kapitalak zuritzearen eta terrorismoa finantzatzearen prebentziorako apirilaren 28ko 10/2010 Legea.
 • 2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-urraketei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena.

2. Tratamenduaren erantzulea

 

Tratamenduaren erantzulea: Gurekin dituzun kontratu eta negozio harremanetan zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Kutxabank, S.A. da, Kale Nagusia 30-32, 48009 (Bilbo) helbidean egoitza duena eta info@kutxabank.es helbide elektronikoa duena.

 

Kutxabankek Datuak Babesteko Ordezkari bat izendatu du, zeinak zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari buruzko edozein galderari erantzungo dion. Datuen Babeseko Ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan zure iradokizunak, galderak, zalantzak edo erreklamazioak helarazteko dpo@grupokutxabank.com helbide elektronikoaren bitartez.

 

Era berean, Kutxabankek hurrengo filialekin tratamenduaren erantzukizun partekatutako kontratuak ere ditu sinatuta: Kutxabank Pensiones, Baskepensiones E.P.S.V., eta Kutxabank Empleo E.P.S.V., Pentsio Planen kudeaketa eta administraziorako eta Aurreikuspen Sozial Boluntarioko Entitateentzat. Hauek dira akordio horien alderdi aipagarrienak:

 

Kutxabank Pensiones, Baskepensiones B.G.A.E. eta Kutxabank Empleo B.G.A.E. entitateen datu pertsonalen tratamenduaren xedea bazkide arrunten eta pentsio-planen onuradunen eta B.G.A.E. entitateak bere Aurreikuspen Planen atxikipeneko kontratu-harremana formalizatzea, kudeatzea eta gauzatzea da. Tratamendu honen oinarri legegilea atxikitze kontratu horren egikaritzea izango da.

 

Kutxabanken datu pertsonalen tratamenduaren xedea bezeroei kalitate goreneko zerbitzua ematea, haien interesak hobeto babestea eta produktuei atxikitzeko kontratuko harremanaren ondorioz gerta daitekeen intzidentzia ororen jarraipen hobea egitea da. Tratamendu honen oinarri legegilea aipaturiko Entitateetako bazkideei kalitatezko arreta ematean eta halako eragiketen administrazio zuzeneko bermeak sendotzean oinarritzen da.

 

Adierazitako arrazoiengatik, Kutxabankek datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eragiketak egiten ditu, bere izenean zein besteenean, eta baita erantzule guztien kontura ere.

 

Edonola ere, zure eskubideak erabili ahal izango dituzu Kutxabank, , S.A.-ren aurrean.

 

Kutxabankek iruzurraren prebentziorako informazio hartu-emaneko zerbitzuaren erantzukizun partekatuko akordioa eratuta du harpidetutako Entitateekin. Aipaturiko fitxategiari atxikitako informazioa aurkituko duzu hurrengo estekan https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/#tab-4

 

Tratamendu honen bidez, eragiketa susmagarrien edo baimendu gabeen datuak erregistratu eta kontsultatuko dira Iberpayk tratamenduko arduradun gisa lan egiten duen biltegi komun batean, iruzurrezko transakzio susmagarriak detektatu eta prebenitzeko, edo eragindako titularrak iruzurrezko transakzioak onartu baditu. Bere oinarri legitimatzailea interes legitimoa da, bai hirugarrenek egindako iruzurrek uki ditzaketen kontuen titularrena, bai bere kontuan jatorria edo helmuga duten eragiketetan iruzurra atzeman eta prebenitzeko erakundearena.

 

3. Datuen kategoriak

Kutxabankek datu pertsonal desberdinak tratatzen ditu gurekin ezarriko dituen informazio eskaerak edo kontratu aurreko edo kontratuko harremanak kudeatzeko.

Jarraian, tratatuko ditugun datuen kategoriak azalduko ditugu, aipaturiko datuen kategoria guztiak datuen tratamendu guztientzat erabiltzen ez direla jakinik.

 

Egiten dugun tratamenduaren jardueren xehetasunean, 4. atalean bildu duguna, tratamendu zehatz bakoitzeko erabiltzen diren datuen kategoria zehatzak aurkituko dituzu. Horrela, DBEOk biltzen dituen eskubideak erabiltzea ahalbidetuko dizun informazio guztia izango duzu, aurkaratzea eta baimena baliogabetzea bereziki.

 

Hurrengoak dira tratamendu ezberdinak erabiltzen dituzten datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak, bai zuzenean bai zure ahaldunaren edo legezko ordezkariaren bitartez, eta baita tratamendu enkarguen akordioak dituzun entitate publikoek eta pribatuek ere:
  • Datu identifikatzaileak eta harremanetakoak: nortasun dokumentua, izena eta abizena, sexua, posta kontaktuko informazioa, telefonoa eta elektronikoa, bizitokia, hiritartasuna eta jaiotze data. Erantzukizun Publikoko Pertsona baldintza edo Erantzukizun Publikoko Pertsona batekin harremanekoa, kapitalen zuritze araudiaren arabera eta xede horrekin bakarrik.
  • Datu sozioekonomikoak: lan edo jarduera profesionalaren xehetasunak, diru-sarrerak edo irabaziak, familia unitatea edo zirkulua, ikasketa maila, ondarea, zerga-datuak.
  • Finantza-datuak: kontratatutako produktuak eta zerbitzuak, produktuarekin harremana (titularra, baimendua edo ordezkaria), Finantza-tresnen Merkatuari buruzko araudiaren araberako kategoria.
  • Datu biometrikoak: hatz marka eta aurpegia ezagutzea.
  • Deien grabazioan biltzen diren datuak: Kutxabankek zurekin izango dituen deiak edo komunikazio elektronikoak grabatu ahal izango ditu (posta elektroniko, txat, SMS, berehalako mezularitza aplikazioen, sare sozialen edo pareko beste baliabideren baten bitartez), eta zerbitzuetan sartzeko erregistro informatiko eta telematikoak ere gorde ahal izango ditu. Beharrezkoa izango balitz, Kutxabankek grabaketa horiek prozedura judizialen, administrazioaren aurreko prozeduren, arbitralen edo gerta daitekeen gainerakoen froga gisa erabili ahal izango dute. Grabazio horien oinarria da Kutxabankek kalitate eta segurtasun kontrolak egiteko eta bezeroak egindako agindu eta transakzioen frogak lortzeko duen interes legitimoa, edo legezko betebeharrak betetzearen ondorioa, hala nola, inbertsio-zerbitzuei buruzko deiak. Zentzu horretan, Kutxabankek dei eta/edo komunikazio guztietan jakinaraziko du grabatuko direla eta horren erregistroa utziko du.
  • Bideo-zaintza kamerek tratamendu hauetarako bakarrik bildutako datuak.
  • Zuk emandako hirugarrenen datuak: Kutxabankek zuk emandako hirugarrenen datu pertsonalak ere tratatu ahal izango ditu, kontratua egikaritzeko beharrezkoak direnean. Zentzu horretan, Kutxabankek haien (onuradunak, senideak, abalistak, etab.) datu pertsonalen tratamendurako hirugarren horiei informatu diezula eta haien baimena lortu duzula. Halaber, datuen babes arloan hirugarrenei haiek dituzten eskubideen inguruan informatu diezula bermatzen duzu, eta hirugarren horiek Kutxabankekin hitz egin dezakete eskubide horiek erabiltzeko, 8. atalean zehaztutako prozeduraren arabera.

 

Datu pertsonalak pertsona ezinduen guraso ahala duten pertsonek edo legezko ordezkariek ematen dituztenean, haiek emango dute baimena Kutxabankek datuok erabili eta tratatzeko, Politika honetan azaltzen diren xedeekin.

 

Zuk hirugarrenei emandako informaziotik ateratako datuak, gertatuz gero, hirugarren horiek Kutxabanki ematen badizkiete, Kutxabank , S.A.-ren datu-baseetan sartu aurretik baimena behar dute. Kasu horretan, Kutxabank zurekin jarriko da harremanetan hilabete bateko epean, bezeroen datu pertsonalen Politika honetan jasotako informazioa emateko.

 

Kontratu harremanak irauten duen bitartean zuk Kutxabanki emandako datu pertsonalen egiazkotasuna bermatzen duzu, eta jakitun zara Bankuari jakinarazi behar diozula haietan gertatutako aldaketa oro, datuen babeseko politika honetan xedatutako ondorioekiko. Nolanahi ere, eta aipatu berri emateko betebeharrari kalterik egin gabe, Kutxabankek zuri buruz dituen datu pertsonalak berrikusteko eta eguneratzeko eskatu ahal izango dio aldian behin. Halaber, bidezko egiaztapenak egiteko zilegitasuna izango du, indarrean dagoen araudiaren barruan.

 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak. Hauek dira datuak:
  • Finantza datuak: apunteen eta eragiketen informazioa, egindako inbertsioen eta haien eboluzioari buruzko informazioa, finantzazioei buruzko informazioa, zordunketa eta kreditu txartelen eragiketen laburpenei buruzko informazioa, Entitatearekin kontratatutako produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa eta ordainketa-historia.
  • Datu digitalak:
   • Zure eta gure artean hormetan, bideokonferentzietan, telefono deietan edo pareko baliabideetan izan ditugun komunikazioetatik ateratako datuak.
   • Identifikatutako gure online kanaletan (Banka Mugikorra eta Online Banka) egindako nabigazioetatik lortutako datuak, nabigazio-historiari buruzkoak (bisitatutako orrialdeak edo atalak eta klik egindako edukiak), baimena eman badiguzu.
   • Gure web-orrietatik edo aplikazio mugikorretatik edo haietan egingo dituzun nabigazioetatik lortutako datuak (gailuaren ID, IP helbidea eta nabigazio istorioa), cookien erabilera eta antzerako teknologiak onartu badituzu nabigazio gailuetan. Kutxabanken politikari buruzko informazioaren xehetasunak kontsulta ditzakezu cookiekin lotutako tratamenduetan, Kutxabanken jabetzako orrialde bakoitzean. Cookien bitartez egiten den tratamendu hau, web-orria funtzionatzeko beharrezkoak direnak salbu, Kutxabankek existitzen diren web-orri bakoitzean emandako baimena duenean bakarrik egingo da, non «Cookien Politika» bat dagoen, halako tratamenduaren inguruko informazio guztiarekin. Gainera, nabigazioko zure ohiturak tratatuz gero, zuk bisitatutako orriak ere sartuko dira. Tratamendu hori egin ahal izateko, tratamendu horietako bakoitzarentzat aldez aurreko baimena eskatuko dizugu.
  • Datu geografikoak: aplikazio mugikorren instalazioak eta/edo erabilerak emandako gailu mugikorraren geokokapeneko datuak, aplikazio beraren konfigurazioak horretarako baimena eman duenean.

 

Inola ere ez ditugu tratatuko lehiakortasuna edo enpresa sekretuak urra ditzaketen datuen erabilerarik egingo.

 

 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak. Hauek dira datuak:
  • Bezeroak kategoriatan eta segmentutan multzokatzea helburu objektiboen arabera: adina, diru-sarrera maila, higiezinen jabetza, operazioak, produktuen eta zerbitzuen kontsumoak, edo produktuak kontratatzeko lehentasunak edo joerak, edo Finantza Tresnen Merkatuaren inguruko araudiaren araberako kategorizazioa («MiFID»).
  • Ordaintzeko edo ez ordaintzeko probabilitateak edo arriskuen mugak esleitzen dituzten scoring puntuazioak.

 

Garrantzitsua da jakitea zure jatorri etnikoa edo arrazaren inguruko informazioa, zure iritzi politikoak, erlijio sinesmenak zein filosofikoak, sindikatu afiliazioa, datu genetikoek tratamendua, osasunari buruzkoak edo sexu orientazioko daturik ez dugula ekarriko («Datuen kategoria bereziak»).

 

 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak. Hauek dira datuak:
  • Asnef (Equifax) eta Badexcug (Experian) fitxategietatik ateratako ondare kaudimeneko eta kredituko datuak.
  • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralaren (CIRBE) datu basetik ateratako finantza sisteman sartutako arriskuen inguruko datuak.
  • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak, Erresuma Batuak eta/edo U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) delakoak nazioarteko isun ekonomiko eta finantzarioen arloan ezarritako neurri mugatzaileek, programek, ebazpenek, arauek, legeek hartzen dituzten datu pertsonalak edo entitateak.
  • Sarbide publikoko iturrietatik datozen datuak: prentsa, sare sozialak, Internet, aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, edo Herri Administrazioen ebazpenak.
  • Iruzurraren prebentziorako informazio sistemetatik datorren informazioa, hala nola Confirma eta Iberpay.
  • Administratzaileei, kargu funtzionalei eta lotutako sozietateei buruzko datuak: INFORMAren datu-baseetatik ateratako datuak, jarduerari buruzko informazioa osatzeko erabiliko ditugunak.
  • Nekazaritzako dirulaguntzen eta aseguruen datuak: Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak (FEGA) eta Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundeak (ENESA) argitaratutako datuak.
  • Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak: katastrotik lortutako datuak eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusitik lortutako ibilgailuen oinarrizko datuak, zure higiezin eta ibilgailuei buruzko informazioa osatzeko erabiliko ditugunak.
  • Higiezinen, ibilgailuen edo beste ondasun higigarri eta aktibo batzuen balorazioari buruzko informazioa, beren kaudimena balioestea ahalbidetzen duten aintzatetsitako iturrietatik lortuak.
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusitik lortutako datuak, lan-jarduera motari (norberaren edo besteren konturako lana) eta haren EJSNri buruzkoak.
  • Interes orokorreko hornidura-zerbitzuen konpainiek lortutako profilei buruzko informazioa (energia, komunikazioak, etab.).

4. Zein tratamendu ematen diegu zure datuei?

Egiten ditugun tratamenduek hainbat xede eta lege-oinarri dituzte.

4.1 Bezeroari alta ematea eta kontratatzea eskatzea edo kontratuak formalizatzea.

 

Tratamenduaren deskribapena

Zure datuak gure sistemetan alta eman aurretik, bezeroen datu pertsonalak babesteko politika horren berri emango dizugu, eta, ondoren, eskatzen diguzun kontratu aurreko jarduera edo kontratu harremana hasteko behar diren gutxieneko datuak eskatuko dizkizugu.

Kutxabankek, besteak beste, hurrengo tratamenduak egingo ditu:

 • Bezeroen onarpenerako beharrezkoak diren datuak eta dokumentuak bildu.
 • Produktu baten kontratazioa kudeatu.
 • Arriskuak emateko politikak aplikatu, eskatutako kontratua egikaritzeko bideragarritasuna aztertzeko beharrezkoak diren kreditu gaitasunaren profilak egin ahal izanez.
 • MIFID inbertsio produktuak eta zerbitzuak kontratatzeko zure egokitasuna eta inbertitzeko profila ebaluatu.
 • Produktuen eta zerbitzuen kontratuen sinadura formalizatu.

Tratamenduaren xedea

Tratamendu honen xedea bezero gisa alta izapidetu eta aztertzeko zure datu pertsonalak tratatzea, kontratatzeko eskaera edo kontratuak formalizatzea da.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek unean indarrean dagoen bezeroen onarpenaren eta alten prozesuen inguruan eta produktu bakoitzaren kontratazio prozesuen inguruan legerian zehaztutako obligazioetan oinarrituta egingo dira.

Erabilitako datuen kategoriak

Hauek dira Kutxabank xede horiekin erabiliko dituen datuak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak.
  • Gainera, mailegu eta kreditu operazioak kontratatzeko, Kutxabankek, dagokionean, kaudimen eta kreditu kaudimenaren inguruko informazioa jaulkitzen dituzten entitateetatik lortutako datuak ere tratatu ahal izango ditu, Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralekoa barne, eta analisi estatistikoan, datu soziodemografikoetan edo ondare kaudimeneko datu-baseen kontsultetan edo `Politika honetan adierazitako denon eskura dauden gainerako iturrietan oinarrituta. Hori guztia eskatutako eragiketaren kaudimena eta arriskua aztertzeko gure lege-obligazioa beteaz.

 

4.2 Kontratu harremanaren garapena, kontrola, mantentzea eta eguneratzea

 

Tratamenduaren deskribapena

Hauek dira egingo diren tratamenduen eragiketak:

 • Zuk emandako datuen eskaerak edo aginduen tratamendua.
 • Eragiketen, kobratzeen eta berriz kobratzeen kudeaketa.
 • Ikuskaritza jarduerak egitea eta, dagokionean, kontratu harremanaren esparruan Kutxabanki eragiten dieten epaiketen aurreko espedienteen, administrazioko espedienteen, epaiketakoen edo arbitralen kudeaketa eta kontrola.
 • Jasotako erreklamazioen harrera, izapidetza, kudeaketa, erantzuna eta informazioa.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea kontratuan jasotakoa garatzea, kontrolatzea, mantentzea eta eguneratzea da.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek beharrezkoak dira ezarriko dugun kontratu bidezko erlazioari eusteko eta baliteke haiek ez emateak harreman hori kudeatzea galaraztea edo zailtzea, Entitatearen kontratuzko eta legezko obligazioak beteaz.

Erabilitako datuen kategoriak

Hauek dira Kutxabank xede horrekin erabiliko dituen datuak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Gurekin duzun harremana mantentzeari buruzko datuak.

Datuak lagatzea

Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie eskumena duten agintariei, kontroleko eta gainbegiratzeko erakundeei, judizialei, administratiboei eta zerga arloko agintariei, aplikatu behar diren une bakoitzean indarrean dauden arauak betetzeko, are zehatzago baina mugatu gabe, banku eta finantza arloetan, adibidez. Halaber, Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie izapidetzeak burutzeko beharrezkoak dituen kolaboratzaileei, preskriptoreei, ikuskatzaileei, Notarioei eta Herri Erregistroei, esaterako.

 

4.3 Betebehar kontableak, legalak, fiskalak eta administratiboak betetzea da.

 

Tratamenduaren deskribapena

Adibide gisa, baina mugatu gabe, xede horiekin egindako tratamendu aipagarrienak adierazten dizkiguzu:

 • Entitatearen betebehar kontableak betetzea.
 • Entitateen zein pertsona fisikoen edo juridikoen betebehar fiskalak betetzea banako fiskalitatearekin lotuta, egindako eragiketen ondorioz.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea betebehar kontableak, legalak, fiskalak eta administratiboak betetzea da.

Tratamenduaren oinarriak

Zure datu pertsonalak nahitaez tratatu behar ditugu Entitateari bere jarduerarengatik eskatzen zaizkion obligazio kontableak, fiskalak eta legalak bete ahal izateko.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Gurekin duzun harremana mantentzeari buruzko datuak.

Datuak lagatzea

Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie eskumena duten agintariei, kontroleko eta gainbegiratzeko erakundeei eta zerga arloko agintariei, aplikatu behar diren une bakoitzean indarrean dauden arauak betetzeko, are zehatzago baina mugatu gabe, banku eta finantza arloetan, adibidez. Halaber, Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie izapidetzeak burutzeko beharrezkoak dituen kolaboratzaileei, Notarioei eta Herri Erregistroei, esaterako.

 

4.4 Diruzko obligazioak betetzea/urratzea.

 

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Diruzko obligazioak betetzearen edo ez betetzearen inguruko fitxategietako datuak komunikatzea, datuen babeseko araudian zehaztutakoaren arabera. Kutxabankek, araudiak ezarritako obligazioa beteaz, zorrak zehatzak, iraungiak eta galdagarriak direla zainduko du, erreklamazio judizial, arbitral edo administratibo bitartez erreklamatu ez direnean.
 • Ondare eta kreditu kaudimeneko fitxategi komunetan datuak kontsultatzea, kontratatu aurretik kaudimen ekonomikoa erabakitzeko edo dagoeneko kontratatu diren operazioen jarraipen egokia egiteko beharrezkoa denean. Kontsulta horietan oinarrituta, Kutxabankek zenbait kasutan kontratatu ala ez ere erabakitzeko erabil daitezkeen erabakiak hartu ahal izango ditu. Operazioa ukatzeko arrazoi bakarra ondarearen kaudimeneko fitxategietan ateratzen zarela denean, horren berri emango zaizu.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren helburua da trafiko ekonomikoaren segurtasuna babestea, horrela interes orokorra babesten lagunduz eta Erakundeak egindako arriskuen azterketak hobetzen lagunduz, merkataritzako truke librea segurtasun zein kaudimen baldintzetan babesteko.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek mailegu arduratsuari buruzko araudia eta aplikatu beharreko legeriak eskatzen dituen gainerako legezko neurriak betetzeko egiten dira.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Gurekin duzun harremana mantentzeari buruzko datuak.
  • Ordaindu gabe dauden zure kreditu eragiketen ondoriozkoak, are zehatzago, haien saldoa ez ordaintzeak edo egoera irregularrean egon den denbora.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak. Hauek dira datuak:
  • Asnef (Equifax) eta Badexcug (Experian) fitxategietatik ateratako ondare kaudimeneko eta kredituko datuak.
  • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralaren (CIRBE) datu basetik ateratako finantza sisteman sartutako arriskuen inguruko datuak.

Datuak lagatzea

Ez ordaintzeen datuak diruzko obligazioak betetzeari edo ez betetzeari buruzko fitxategiei jakinarazi ahal izango zaizkie, Badexcug (Experian) eta Asnef (Equifax) hain zuzen, eta baita CIRBEri ere, berariazko araudia beteaz.

 

4.5 Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioaren Prebentzio arloan betekizunak betetzea

 

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Behar den arreta eta bezeroen ezagutza betebeharrak betetzeko behar den informazioa eta dokumentazioa lortzea, bereziki haien identitateari, jarduera ekonomikoari eta bezeroen kontratu asmoari buruzkoa. Halaber, zuk edo zure ingurukoek erantzukizun publikoko karguak dituzuen edo izan dituzuen egiaztatzea.
 • Lortutako informazioa kanpoko iturriekin edo erregistro publikoetako, aldizkari ofizialetako edo informazio-zerbitzuak ematen dituzten enpresetako datu-baseekin alderatzea.
 • Sozietateekin harremana egiaztatzea eta, dagokionean, haien kontroleko posizioa ere.
 • Finantza Titulartasuneko Fitxategian bere informazioa jakinarazi eta eguneratzea, Kapitalak Zuritzea eta Diruzko Urratzeak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Betearazlearen erantzukizuna (SEPBLAC).
 • Kapital-zuritzearen eragiketa susmagarriari buruzko azterketa egitea, berariazko araudian ezarritako betebeharrak betetzeko.
 • Bere informazioa jakinarazi Kapitalak Zuritzea eta Diruzko Urratzeak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Betearazleari (SEPBLAC).
 • Europar Batasunak, Espainiako Erresumak eta nazioarteko beste zerrenda batzuek ezarritako nazioarteko finantza zehapen eta kontraneurriak dituzten pertsona edo entitateen zerrendetan agertzen den egiaztatzea.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea kapitalen zuritzearekin eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioa da, arlo horretako araudi espezifikoak zehazten duena beteaz.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzearen inguruko indarrean den legeria betetzeko egiten dira. Izan ere, banku entitateak nahitaez lortu behar baitituzte bezeroen nortasunaren eta jarduera ekonomikoaren inguruko informazioa eta dokumentazioa neurriak garaiz eta bezeroak jakinda aplikatzeko.

Datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak. Hauek dira datuak:
  • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak, Erresuma Batuak eta/edo U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) delakoak nazioarteko isun ekonomiko eta finantzarioen arloan ezarritako neurri mugatzaileek, programek, ebazpenek, arauek, legeek hartzen dituzten zuk zuzenean eman dizkiguzun datuak, jendearen eskura dauden iturrietakoak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietakoak datu pertsonalak edo entitateak.

Datuak lagatzea

Horretarako, indarrean dagoen araudiak Kutxabank behartzen eta gaitzen du Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioa Prebenitzeko Ordezkarien Taldea osatzen duten beste Entitate filialekin.

 

Era berean, Kutxabankek Finantza Titulartasunen Fitxategiari aitortu behar dio kontu korronteak, aurrezki kontuak, gordailuak eta bestelako ordainketa kontuak ireki edo ezeztatu behar dituela, baita segurtasun kutxen alokairu kontratuak eta alokatze aldia ere, merkataritza izena edozein dela ere, hala, identifikazio datuak kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko eta eragozteko sortutako fitxategiaren parte izango dira. Fitxategi honen arduraduna Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko Estatuko Idazkaritza da.

 

4.6 Iruzurreko jokabideen prebentzioa

 

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Gure sistemen bidez egiten diren eragiketak aztertu eta berrikustea, iruzur arriskuak kudeatzeko eta gure bezeroak babesteko.
 • Segurtasun-indarrek eta -gorputzek kudeatzen dituzten kanpoko datu-baseetan kontsultatu zure datuak, iruzurretatik babesteko.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea iruzurraren prebentzioa, detekzioa eta/edo jarraipena egitea da.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak.

Tratamenduaren oinarriak

Bere tratamenduaren oinarria da, bai hirugarrenek egindako iruzurrek uki ditzaketen kontuen titularrena, bai Kutxabankek bere kontuan jatorria edo helmuga duten eragiketetan iruzurra atzeman eta prebenitzeko.

Datuak lagatzea

Delituzko egoerak saihesteko xedearekin bakarrik, eta iruzurren bat dagoen ala ez ikusteko froga nahikoak baditu, Kutxabankek eskubidea du, hura prebenitzeko helburuarekin, bere Bezeroen datuak Cajasurri edo egoera horretan dauden beste enpresei lagatzeko.

Iruzurraren prebentziorako informazio trukearen zerbitzuari dagokion tratamendua

 

Tratamenduaren erantzule partekatuak

Fitxategiaren erantzuleak dira fitxategi komun horri atxikitako finantza entitate guztiak, tratamenduaren arduradun gisa. Entitateak aipatutako erantzukizun partekatuko akordioa du eta gure Datuak Babesteko Ordezkariaren helbidearen bitartez eskatu ahalko du: dpo@grupokutxabank.com. Halaber, fitxategi komunera atxikitako entitateen zerrenda eguneratua ikus daiteke hurrengo estekan https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/#tab-4

Tratamenduaren deskribapena

Eragiketa susmagarrien edo baimendu gabeen datuak erregistratu eta kontsultatzea Iberpayk tratamenduko arduradun gisa diharduen biltegi komun batean.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamenduaren oinarria interes legitimoa da, bai hirugarrenek egindako iruzurrek uki ditzaketen kontuen titularrena, bai bere kontuan jatorria edo helmuga duten eragiketetan iruzurra atzeman eta prebenitzeko erakundearena.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak, bai zuzenean bai zure ahaldunaren edo legezko ordezkariaren bitartez, eta baita tratamendu enkarguen akordioak dituzun entitate publikoek eta pribatuek ere:
  • Datu identifikatzaileak:
   • Izena, abizenak eta NAN.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak:
  • Eragiketa susmagarri edo baimendu gabeko eragiketari buruzko datuak.
  • IP konexio-datuak.
  • Geokokapena.
  • Gailuaren identifikazioa.

Gorde behar den epea

 • Operazio susmagarriei dagozkien datuak hilabete batez gordeko dira.
 • Baimendu gabeko operazioei dagozkien datuak 12 hilabetez gordeko dira.

 

4.7 Jakinarazpen komertzialak igortzea

 

Tratamenduaren deskribapena

Helburu horrekin egindako tratamendua jakinarazpen komertzialak bidaltzea da, bai orokorrak edota pertsonalizatuak izan. Jakinarazpen horiek Kutxabankek merkaturatutako produktuak eta zerbitzuak sustatzeko izango dira, bai eta ekitaldi pertsonalekin (hala nola urtebetetzeak eta urteurrenak) eta ekitaldi publikoekin (Gabonak, kirol ekitaldiak, edo zuretzako interesgarriak izan daitezkeen gizarte eta/edo kultur ekitaldiak) lotutako komunikazioak ere. Horiek posta arruntaren, faxaren, SMSaren, posta elektronikoaren edo beste edozein baliabideren bidez bidaliko dira.

Tratamenduaren xedea

Tratamendu honen xedea Bankuak eta banku zein finantza, aseguru, higiezin eta zerbitzuen sektoreko hirugarren kolaboratzaileek komertzializatzen dituzten produktu eta zerbitzu interesgarriak eskaintzea da. Gainera, zure baimena izanez gero, ekitaldi pertsonalekin (hala nola urtebetetzeak eta urteurrenak) eta ekitaldi publikoekin (Gabonak, kirol ekitaldiak, edo zuretzako interesgarriak izan daitezkeen gizarte eta/edo kultur ekitaldiak) lotutako komunikazioak bidaliko dizkizugu.

 

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin elkarrizketa edo formulario bitartez izan duzun harremanean zuk emandako datuak.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek jakinarazpen komertzialak igortzeko aurretik baimen esplizitua eman den unetik egingo dira. Baimen hori edozein unetan kendu ahal izango da, Gidalerro hauetan zehaztutako eskubideak erabiltzeko bideetako baten bitartez.

 

Beste enpresa filial bateko edo hirugarren kolaboratzaile baten bestelako produktuak sustatzeko ere, aseguruen sektorea barne, berariazko baimena eskatuko dugu aldez aurretik. Edonola ere, baimen hori ezingo da atzera bota, eta bezeroak nahi duenean uko egin ahal izango dio tratamendu horri.

 

Ondorioz, jakinarazi nahi dizugu Kutxabankek Kutxabank Vida y Pensiones eta Kutxabank Aseguradoraren aseguruen bankuko operadore esklusibo baldintza duela, beraz, Bankuak merkaturatutako aseguru guztiak aseguru-etxe horrentzat bitartekatuko dira.

 

Kutxabankek salbuespen gisa, DBEO indarrean sartu aurretik Entitatearen bezero ziren interesdunei dagokienez, enpresa jarduera sustatzeko interes legitimoa du, kontratatuta dituen kreditu produktu edo zerbitzuekin zerikusia duten kreditu edo aurrezki produktu eta zerbitzuen zein aseguru produktuen eskaintzak eginez. Horretarako, Kutxabankek bere interesen eta interesdunen eskubideen eta askatasunen arteko haztapenaren analisia egin du.

 

4.8 Profil komertzialak sortzea.

 

Tratamenduaren deskribapena

Xede horrekin egindako tratamenduak bezeroen segmentu batekin identifikatzeko eta produktuen eta zerbitzuen eskaintzak egokitzeko merkataritzako profilak sortzea da.

Hauek dira zure datu pertsonalekin egingo ditugun profilak:

 • Zure interesen araberako produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko profilen segmentazioa.
  • Segmentazio-tratamenduak egingo ditugu, zure adina, Entitatearekin aldez aurretik kontratatutako produktuak eta zuk kontratatutako zerbitzu edo produktuen kudeaketaren ondorioz eskura dugun informaziotik abiatuta lortutako transakzio-mugimenduak oinarri hartuta.
  • Zerbitzu gehigarriak kontratatu badituzu, beste finantza entitateetan zure mugimendu eta posizioei buruzko informazioa erabiliko dugu, betiere horretarako baimena eman badiguzu.
  • Zure baimena badugu, zure nabigazioetatik lortutako datuak erabiliko ditugu identifikatutako gure online kanaletan (Banka Mugikorra eta Online Banka). Zehazki, bisitatutako orriekin edo atalekin eta eduki bakoitzean egindako klikekin lotutako informazioa.

 

Horrela, eskuragarri ditugun datuen arabera zure interesekoak izan daitezkeen produktu eta zerbitzuak identifikatu ahal izango ditugu, kasu horietarako kanpoko iturrietatik lortutako daturik erabili gabe, ondare kaudimeneko fitxategiak barne.

 

 • Arrisku profilak finantzazio produktuak eskaintzeko.
  • Kaudimena eta ordaintzeko gaitasuna zehaztea etorkizunean arinago erantzun ahal izateko finantzazio eskakizunei eta eskaintzak egin ahal izateko. Tratamendu horiei aplikatuko diegun logika zuk emandako zure diru-sarrera mailan, aurrezteko duzun gaitasunaren gainean gurekin egiten dituzun eragiketetatik ondorioztatutako datuetan eta aurreko operazioetan zurekin izan ditugun esperientzietan oinarrituko dira gehienbat.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea zure datuetan teknika estatistikoak eta bezeroen segmentaziokoak aplikatzea da, zure beharren eta gogoen araberako merkataritza eskaintzak egin ahal izateko, eta baita kontratatutako zerbitzuen jarraipena egiteko ere.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin elkarrizketa edo formulario bitartez izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.

 

Kutxabankek berariaz jakinarazi nahi dizu profil horiek egiteko ez direla erabiliko zuk zuzenean eman ez dizkiguzun datuak, Politika honen 3. puntuan informatutako ondare-kaudimeneko fitxategietan edo kanpoko beste iturri batzuetan jasotako informaziotik lortutakoak. Kutxabankek fitxategi horietan mailegua edo kreditua eskatzen duzun unean fitxategi horietan datorren informazioa bakarrik hartuko du, edo zure berariazko baimena badugu bakarrik. Kanpoko gainerako iturrietan eta zerbitzu gehigarrian sartutako informazioa profilak egiteko erabiliko, betiere zure baimena badugu.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek Erakundearen interes legitimoaren arabera egiten dira, lanak eraginkortasun eta kalitate handienarekin egin behar dira, bai entitateari berez dagokiona, bai zuk bezero gisa jaso duzuna. Horretarako, Kutxabankek bere interesen eta interesdunen eskubideen eta askatasunen arteko haztapenaren analisia egin du. Edozein kasutan, Politika honen 8. puntuan adierazitako bideetako baten bitartez eskatu dezakezu tratamendu horiek ez egitea.

 

Aldiz, informazio hori prestatzeko kanpoko datu-baseak erabiltzen badira, bereziki ondare kaudimeneko fitxategietako informazioa, tratamendua mailegu edo kreditu eragiketa bat eskatu baduzu edo berariazko baimena baduzu soilik egingo da. Era berean, informazio hori egiteko zerbitzu gehigarrian sartutako informazioa erabiltzen bada, tratamendua zure baimena izanda egingo da bakarrik. Nahi duzunean ezeztatu ahal izango dituzu baimen horiek.

 

4.9 Sustapenak eta zozketak.

 

Tratamenduaren deskribapena

Xede honekin egindako tratamendua Kutxabankek antolatutako eta gure ustez zuretzat interesgarriak izan daitezkeen sustapenetan edo zozketetan sartzeko eskakizunak izapidetzea da, izena emateko zure baimenaren beharrik gabe.

 

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea Entitateak bere bezeroei eskainitako sustapenak aurkeztea da, haien berariazko inskripzioaren beharrik gabe.

 

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak
 • Zure produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.

 

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek zure kontratuak kudeatzeko interes legitimoan oinarritzen dira, baina zure baimena beharko duzu sari bat onartu aurretik, eta, beraz, ez da tratamendurik egingo zuk aldez aurretik publizitate ekintzen aurka agertu bazara.

Tratamenduaren deskribapena

Xede honekin egindako tratamendua Kutxabankek antolatutako eta gure ustez zuretzat interesgarriak izan daitezkeen sustapenetan edo zozketetan sartzeko eskakizunak izapidetzea da, izena emateko zure baimenaren beharrik gabe.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea Entitateak bere bezeroei eskainitako sustapenak aurkeztea da, haien berariazko inskripzioaren beharrik gabe.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak
 • Zure produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.

 

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek zure kontratuak kudeatzeko interes legitimoan oinarritzen dira, baina zure baimena beharko duzu sari bat onartu aurretik, eta, beraz, ez da tratamendurik egingo zuk aldez aurretik publizitate ekintzen aurka agertu bazara.

 

4.10 Instalazioetako segurtasuna (Bideozaintza).

 

Tratamenduaren deskribapena

Xede honekin egindako tratamendua Kutxabanken bulegoetan, sukurtsaletan, eraikinetan eta korporazioko zentroetan instalatutako ekipoen bitartez irudiak hartu eta grabatzea da.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea gure bezeroak eta Entitatearen aktiboak babesteko beharrezkoak diren segurtasun neurriak inplementatzea eta kalte ekonomiko eta izen txarrekoak prebenitzea da. Bideo bitartezko zaintza sistemak Kutxabanken segurtasunerako jarriko dira. Kutxabankek ezingo ditu erabili zaintza kamerarik berariaz azaldutako xedearekin bateraezina den moduren batean, eta fede onez eta xede horrekin bildutako irudiak gordetzeko konpromisoa hartzen du.

Datuen kategoriak

Xede honekin tratatuko ditugun datuen kategoriak bideo bitartezko zaintzako kamerek jasotako irudiak izango dira.

Tratamenduaren oinarriak:

Tratamendu honen oinarria Kutxabankek bere instalazioak, langileak eta bezeroak babesteko legezko obligazioa da, Segurtasun Pribatuko Araudia beteaz.

Datuak lagatzea

Datu horiek agintari judizialek edo Estatuko segurtasun indar eta kidegoek eskatuta, eta obligazioak beteaz, laga ahal izango dira.

 

4.11 Tratamendua xede estatistikoekin eta Entitatearen barne jarraipena egiteko xedearekin.

 

Tratamenduaren deskribapena

Hauek dira Entitatearen jardueren jarraipena egiteko eta haien estatistikak eraikitzeko egin diren tratamenduak:

 • Bezeroen datuak multzokatzea, estatistikak egiteko.
 • Datuak antolatzea txosten eta eredu estatistikoak egiteko.

 

Helburu estatistikoak dituzten datuak hirugarrenei emanez gero, Entitateak konpromisoa hartzen du dagozkion anonimizazio teknikak aplikatzeko edo informazioa modu agregatuan emateko, informazio horrek identifikatutako edo identifikatzeko moduko pertsona fisiko batekin loturarik izan ez dezan.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea txosten estatistikoak eta eredu matematikoak egitea da, Entitatearen jardueraren kudeaketarako eta jarraipenerako.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin elkarrizketa edo formulario bitartez izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamenduaren oinarria Kutxabankek bere enpresa jarduera garatzeko interes legitimoa da.

 

4.12 Salaketak izapidetzea eta diziplina-jarduerak kudeatzea.

 

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Delituzko, legez kanpoko eta/edo Entitatearen barne-arauen aurkako balizko jokabideak hautemateko eta kudeatzeko jarduerak.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren helburua salaketak izapidetzea da, bai eta delitu-jokabideak, legez kanpokoak eta/edo Entitatearen barne-araudiaren aurkakoak prebenitzea, antzematea, kudeatzea eta ebaztea ere.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zuk, borondatez, eman dizkiguzun identifikazio datuak.

Tratamenduaren oinarriak:

Tratamendu horiek interes legitimoaren printzipioan eta legezko betebehar bat betetzean babestuta egiten dira.

 

4.13 Datuak beste enpresa batzuei lagatzea, jakinarazpen komertzialak bidaltzeko

Tratamenduaren deskribapena

Helburu horrekin egindako tratamendua identifikazio, harreman eta profilazio datuak beste enpresa batzuei komunikatzea da, haiek merkaturatutako produktu eta zerbitzuei buruzko jakinarazpen komertzialak bidal ditzaten, bitarteko elektronikoak barne.

Tratamenduaren xedea

Zure baimena izanez gero, jarraian adieraziko dizkizugun datuak Kutxabank Taldeko sozietateei lagako dizkiegu, bai eta enpresa laguntzaileei eta/edo partaidetuei ere, merkaturatzen dituzten produktu eta zerbitzuen eskaintza komertzialak egiteko.

Datuen kategoriak

Tratamendu hau onartzen ez baduzu, ez ditugu zure datuak lagako. Onartzekotan, beste enpresa batzuei jakinaraziko dizkiegun datuak aldatu egingo dira, produktuen eta zerbitzuen eskaintza egokitzeko profil komertzialak sortzearen aurka agertu zaren edo ez kontuan hartuta:

 • Gure produktu eta zerbitzu eskaintza pertsonalizatzearen aurka agertu bazara, enpresa horiei identifikazio eta harremanetarako datuak baino ez dizkiegu emango.
 • Gure produktu eta zerbitzu eskaintza pertsonalizatzearen aurka agertu ez bazara, enpresa horiei zure segmentazioari eta arrisku-profilari buruzko informazioa ere jakinaraziko diegu.

Tratamenduaren oinarriak:

Tratamendu hori jakinarazpen komertzialak igortzeko aurretik baimen esplizitua eman den unetik egingo da. Baimen hori edozein unetan kendu ahal izango da, Politika honetan zehaztutako eskubideak baliatzeko gaitutako edozein kanalen bidez.

Datuak lagatzea

Honako estekan zure datuak laga ditzakegun enpresen xehetasunak kontsulta ditzakezu, betirere zure baimena jaso badugu: https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/sociedades-del-grupo-kutxabank/documento.

5. Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?

Kutxabankek zure datuak kontratuaren harremanak irauten duen bitartean edo tratamendu bakoitzaren xede zehatzerako beharrezkoak diren bitartean gordeko ditu.

Adostasunean oinarritutako datuen tratamenduek indarrean jarraituko dute, zuk espresuki ezeztatzen dituzun arte edo gurekin kontratuzko edo negozioko harremanak amaitu arte.

Baimena ezeztatzen denean edo kontratu edo negozio harremanak amaitzen direnean, neurri teknikoak eta antolamendukoak ezarriko ditugu, zure datuak indarrean dauden legezko betebeharrak betetzeko bakarrik erabiltzen direla bermatzeko.

Entitateak zure datuak suntsituko ditu indarrean den eta Kutxabanken jarduera arautzen duen araudiak zehaztutako epean, administrazio ekintzen edo ekintza judizialen preskripzio epeak kontuan izanik.

Negozio harremana formalizatu edo produktu edo zerbitzua kontratatu aurreko fasean ekarritako datu pertsonalak sei hilabetez gordeko ditu Kutxabankek gehienez, eskakizunean epe luzeagoa adostu ezean. Izan ere, eskubidea duzu zure datuak betirako ezabatzeko epe laburragoan, nahi izanez gero.

Bideo-zaintza grabazioei dagokienez, Kutxabanken Segurtasun Pribatuko araudiak zehazten du hamabost egunez gorde beharko direla, grabatu ziren egunetik hasita, agintari judizialak edo Segurtasun Indar eta Kidegoek beste zerbait agindu ezean.

Arau-urratzeei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko komunikazio eta ikerketekin lotutako datu pertsonalak beharrezkoa den aldian gordeko dira soilik, eta epe hori ezin izango da hamar urtetik gorakoa izan. Komunikazioa aurkeztu eta hiru hilabeteko epean ikerketa hasten ez bada, komunikazioa sistematik ezabatuko da, sistemaren funtzionamenduaren ebidentziari eusteko izan ezik, eta modu anonimoan, egin gabeko komunikazioak badira.

 

6. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak?

Kutxabankek ez ditu zure datuak lagako, legeak edo zurekin duen kontratuak behartu ezean, jarraian zerrendatuak adibidez:

 • Jarraipen eta kontrolerako errekerimendu eta jarduketak betetzeko gainbegiratze agintariak.
 • Kapital Zuritzearen eta Terrorismoa Finantzatzearen Prebentzioko araudiak behartzen dituen sozietate filialak eta erakunde ofizialeko agintariak, beste herrialde batzuetakoak barne, Europako Batasun barrukoak zein kanpokoak, terrorismoaren finantzazioaren antolatutako delinkuentzia eta kapitalak zuritzearen prebentzioko modu larrien aurkako borrokaren esparruan.
 • Epaitegi eta Auzitegiak, eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, Kutxabank pertsonal horiek jakinaraztera behartuta dagoenean.
 • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentrala eta diruzko obligazioak ez betetzearen inguruko fitxategiak, beteko ez balitz.
 • Kontratuak izapidetzeko eta produktu eta zerbitzuak kudeatzeko beharrezko laguntzaile gisa jarduten duten erakundeak, hala nola notarioak, erregistro publikoak, preskriptoreak, sozietate tasatzaile homologatuak, mezularitzako operadoreak eta higiezinen merkatuko bitartekariak, lotuta egon edo ez, higiezinen atari gisa, berariaz aitortuak eta informatuak.
 • Datu pertsonalen tratamendua behar duten zerbitzuak emateko Kutxabankek hitzartutako kontratuak dituzten hornitzaileak eta hirugarrenak. Kasu horietan, Kutxabankek tratamendu enkarguko kontratu horiek indarrean den legeriak eskatzen dituen berme guztiak bilduz formalizatuko dituela bermatuko du. Tratamenduaren arduradunek ezingo dute inola ere ez bere xedeekin edo kontratu bakoitzean zehaztutakoak ez diren bestelako xedeekin erabili.
 • Kutxabank Store, S.L.U., baldin eta aldez aurretik plataforman erregistratzeko eskaera egin baduzu, eta erregistro hori gauzatu ahal izateko beharrezkoa den jakinarazpena bada.
 • Kutxabank Taldeko sozietateak eta beren produktu eta zerbitzuen jakinarazpen komertzialak bidaltzeko enpresa laguntzaileak eta/edo partaidetuak, betiere aldez aurretik jakinarazpen hori egiteko baimena jaso badugu.

7. Datuen nazioarteko transferentziak

Arau orokor gisa, Kutxabankek ez dizkie beste enpresa lokalizatu batzuei edo zerbitzariak Europako Esparru Ekonomikotik kanpo dituzten enpresei datu transferentziarik egiten. Izan ere, nazioarteko transferentzia horiek egiten direnean, Kutxabankek berme egokiak eskaini dituzten edo araudian zehaztutako legeztatze printzipio berberetan oinarritutako herrialde edo, bestela, erakunde batera egiten direla egiaztatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu.

 

8. Eskubideak erabiltzea

Zure datu pertsonalak atzitzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, ezabatzeko, mugatzeko, eramateko, baimena kentzeko eta erabaki automatizatu baten xede ez izateko eskubideak ematen dizkizu legeak. Eskubide horietaz baliatzeko, bide hauetako edozein erabil dezakezu, zure eskaera aurkeztuz eta, behar izanez gero, zure nortasun agiriaren kopia ere bai:

 

Gainera, zure datuen tratamenduaren ondoriozko erreklamazioren bat baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Bulegora bidal dezakezu (www.aepd.es).

 

Eskubideak Arretarako bideak eta kontuan hartzekoak
 • Sarbidea
 • Zure eskubideak erabiltzeko, idatzizko komunikazio bat bidali Kutxabanken helbide sozialera edo posta elektronikoa bidali info@kutxabank.eshelbidera. Bietan, NANaren kopia gehitu eskakizunari.
 • Eskubide horiek dohain erabili ahal izango dira.
 • Zure ustez datu pertsonalak ez baditugu tratatu araudiak eskatzen duen bezala, Datuak Babesteko Ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan helbide honen bitartez: dpo@grupokutxabank.com.
 • Edonola ere, erreklamazioa aurkeztu ahal izango diozu Kontroleko Agintariari, are zehatzago Datuen Babeseko Espainiako Bulegoari, hurrengo helbidean: Jorge Juan kalea, 6, 28001, Madril.
 • Zuzentzea
 • Ezereztea
 • Aurkaratzea
 • Automatizatutako banako erabakiei aurkaratzea
 • Tratamendua mugatzea
 • Eramangarritasuna

 

 

 

Menú de pie de página

Cookieen ezarpenak

Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak aztertzeko eta zure lehentasunekin lotutako publizitatea erakusteko, zure nabigazio-ohituretatik (adibidez, bisitatutako orrialdeak) abiatuta landutako profil batean oinarrituta.

Cookieen erabilera konfigura dezakezu, uko egin diezaiokezu, edo informazio gehiago lor dezakezu hari buruz.

Pribatutasun-lehentasunen zentroa
Zure pribatutasuna

Webgune bat bisitatzen duzunean, webguneak informazioa gorde edo berreskura dezake nabigatzailean, cookie gisa batez ere. Informazio hori zuri, zure lehentasunei nahiz zure gailuari buruzkoa izan daiteke, eta webguneak espero bezala funtziona dezan erabiltzen da nagusiki. Informazioak, normalean, ez zaitu zuzenean identifikatzen, baina web-esperientzia pertsonalizatuagoa eskain diezazuke. Zure pribatutasuna errespetatzen dugunez, cookie-mota batzuk baztertzea erabaki dezakezu. Kategorietako izenburu desberdinetan klik egin dezakezu informazio gehiago lortzeko eta gure konfigurazio lehenetsia aldatzeko. Hala ere, cookie-mota batzuk blokeatzeak eragina izan dezake webguneaz izango duzun erabilera-esperientzian eta baita eskain diezazkizukegun zerbitzuetan ere.

Cookie teknikoak
Inaktiboak Beti aktiboak

Cookie hauek beharrezkoak dira webguneak ondo funtzionatzeko, eta ezin dira gure sistemetan desaktibatu. Oro har, zerbitzuak eskatzean egindako ekintzei erantzuteko bakarrik konfiguratzen dira, hala nola zure pribatutasun-lehentasunak ezartzea, saioa hastea edo inprimakiak osatzea. Zure nabigatzailea konfigura dezakezu cookieak blokeatzeko edo haiei buruz abisatzeko, baina webguneko eremu batzuek ez dute funtzionatuko. Cookie hauek ez dute identifikazio pertsonaleko informaziorik biltegiratzen.

Analisirako cookieak
Inaktiboak Aktiboak

Cookie hauek aukera ematen digute orrialdearen erabiltzaileen portaeraren jarraipena eta analisia egiteko eta, zehazki, bisitak eta trafiko-iturriak zenbatzeko, gure webgunearen errendimendua ebaluatu eta hobetu ahal izateko. Bisita gehien edo gutxien izandako orrialdeak zein diren eta bisitariak non ibiltzen diren jakiten laguntzen digute. Cookieek jasotzen duten informazio guztia agregatua da eta, beraz, anonimoa. Cookie hauek erabiltzeko aukerarik ematen ez baduzu, ez dugu jakingo noiz bisitatu zenuen webgunea, eta ezin izango dugu ebaluatu ondo funtzionatu zuen ala ez.

Pertsonalizaziorako cookieak
Inaktiboak Aktiboak

Cookie hauek aukera ematen dute webguneak funtzionaltasun eta pertsonalizazio hobeak eskain ditzan, eta aukera ematen diote erabiltzaileari bere terminaleko hainbat irizpideren arabera aurrez definitutako ezaugarri orokor batzuekin zerbitzuan sartzeko, hala nola hizkuntza, zerbitzuan sartzeko erabiltzen den nabigatzaile-mota, zerbitzuan sartzen den eskualde-konfigurazioa, etab. Gure enpresak edo gure webguneetan txertatutako zerbitzuak dituzten kanpoko hornitzaileek ezar dezakete cookie-kategoria hori. Cookie hauek erabiltzeko aukerarik ematen ez baduzu, baliteke zerbitzu hauetako batzuek ez funtzionatzea.

Publizitate cookieak
Inaktiboak Aktiboak

Cookie hauek publizitate-cookie estandarrak nahiz portaerazko publizitate-cookieak barne har ditzakete. Lehenengoak publizitate-espazioak modu eraginkorrean kudeatzeko aukera ematen dutenak dira, esaterako, argitaratutako edukia edo iragarkiak bistaratzeko maiztasuna. Bigarrenak gure publizitate-bazkideek gure webgunearen bidez ezarritakoak dira. Cookie hauek erabiltzaileen portaerari buruzko informazioa biltzen dute, beren nabigazio-ohiturak jarraitutasunez behatuz, eta horrek profil espezifiko bat garatzeko aukera ematen du, profil horren arabera publizitatea erakusteko. Cookie hauek onartzen ez badituzu, zuzendutako publizitate gutxiago ikusiko duzu.