Gizarte jarduketa

Laneko praktikak

Kutxabank eta Cajasur

Jarraian, Kutxabanken langileen banaketa bertikalaren 2018ko emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren, kategoria profesionalaren eta adinaren arabera:

BANAKETA BERTIKALA KUTXABANK Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 17 %77,27 5 %22,73 22 %0,59
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 739 %44,57 919 %55,43 1.658 %44,31
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 712 %34,55 1.349 %65,45 2.061 %55,08
HAINBAT OGIBIDE 1 %100,00 - %0,00 1 %0,03
GUZTRIA 1.469 %39,26 2.273 %60,74 3.742 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA KUTXABANK Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 17 5 22
50etik gorakoak 10 1 11
30 eta 50 bitartekoak 7 4 11
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 739 919 1.658
50etik gorakoak 158 122 280
30 eta 50 bitartekoak 581 792 1.373
30etik beherakoak - 5 5
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 712 1.349 2.061
50etik gorakoak 198 199 397
30 eta 50 bitartekoak 375 819 1.194
30etik beherakoak 139 331 470
HAINBAT OGIBIDE 1 0 1
50etik gorakoak 1 - 1
GUZTIRA 1.469 2.273 3.742

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Jarraian, Cajasuren langileen banaketa bertikalaren 2018ko emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren, kategoria profesionalaren eta adinaren arabera:

BANAKETA BERTIKALA CAJASUR Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 12 %85,71 2 %14,29 14 %0,79
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 56 %61,54 35 %38,46 91 %5,13
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 775 %46,49 982 %53,51 1.667 %93,97
HAINBAT OGIBIDE 2 %100,00 - %0,00 2 %0,11
GUZTIRA 845 %47,63 929 %52,37 1.774 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA CAJASUR Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 12 2 14
50etik gorakoak 7 1 8
30 eta 50 bitartekoak 5 1 6
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 56 35 91
50etik gorakoak 24 6 30
30 eta 50 bitartekoak 32 29 61
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 775 892 1.667
50 urtetik gorakoak 210 120 330
30 eta 50 urte artekoak 561 769 1.330
30etik behera 4 3 7
HAINBAT OGIBIDE 2 - 2
50etik gorakoak 2 - 2
GUZTIRA 845 929 1.774

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Bestetik, Kutxabank Taldearen gobernuko organoen osaera, sexuaren arabera, hurrengoa da:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Administrazio Kontseilua 13 3 16 13 3 16 13 3 16
Batzorde betearazlea 8 0 8 8 0 8 8 0 8
Arriskuaren kontroleko batzordea 6 1 7 6 1 7 6 1 7
Ikuskaritza eta Betetzea egiaztatzeko Batzordea 2 3 5 2 3 5 2 3 5
Izendatze Batzordea 3 1 4 3 1 4 3 1 4
Ordainsarien Batzordea 3 1 4 3 1 4 3 1 4

Gehiago jakiteko, begiratu txosten honen I. eranskinean.

Cajasurren Kontseilua eta haren batzordeen partaideak ez dira aldatu azken 3 urteotan, eta hurrengoak dira:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Administrazio Kontseilua 7 1 8 7 1 8 7 1 8
Batzorde betearazlea 4 0 4 4 0 4 4 0 4
Arriskuaren kontroleko batzordea 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Ikuskaritza Batzordea 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Izendatze eta Ordainsari Batzordea 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Jarraian, Kutxabankeko eta Cajasurreko langileen kontratu moten emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera bereizita:

Kontratu mota KUTXABANK Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 1.354 2.013 3.367
Aldi baterakoa 95 207 302
Finko bihur daitekeen aldi baterakoa 20 53 73
GUZTIRA 1.469 2.273 3.742


Kontratu mota CAJASUR Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 841 926 1.767
Aldi baterakoa 4 3 7
GUZTIRA 845 929 1.774

Horrez gain, 2018an zehar, Cajasurrek aldi baterako 7 kontratu eta 7 kontratu finko egin ditu (bi gizonezko eta emakume bat). Kontratu guztiak lanaldi osorako izan dira eta haiek guztiak 30 urtetik beherakoei egin zaizkie. Gainerakoak ez du garrantzia handirik zifra oso baxua baita.

Entitatearen Finantza-jardueraren lan nagusia, merkataritza sare desberdinetako bulegoen bidez ematen dituzte entitateko langileek, lan kontratu finkoen edo epe zehatz baterako kontratuen bitartez.

2018an, entitateak kontratu finkoak, praktiketako heziketa kontratuak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu, bitartekotasun kontratuen bidez, zenbait egoeratan suertatu diren beharrak estaltzeko, ABE, amatasun baimenak eta, oro har, langileei lanpostua uzteko eskubidea ematen dioten egoeretan.

2018ko kontratu mota Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 15 39 54
Bitartekotasuna 139 386 525
Praktikak 71 152 223
Praktikak (Bald. Berez) 8 30 38
Obra edo zerbitzua - 2 2
GUZTIRA 233 609 842

Iraupen mugatuko kontratuen barruan, Kutxabankek euren jatorriko titulatuak kontratatzeari ekin dio, zeinak praktiken heziketa aldi baten ondoren benetako praktika profesional bati hurbilduko dion prestakuntza.

Jarraian, azken 3 aldietako errotazio-tasa bildu dugu:

Langileen batez besteko errotazioa 2016 2017 2018
ESKUALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA
EAE %0,70 %0,11 %0,36 %0,09 %0,12 %0,11 %0,2 %0,23 %0,22
HEDAPENA %0 %0,56 %0,29 %0,41 %0,19 %0,29 %0,62 %0,19 %0,40
ANDALUZIA %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,3 %0,3

Kutxabanken langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE 988 1.742 2.730
EAE kanpo 481 531 1.012
GUZTIRA 1.469 2.273 3.742

Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 100 tokiko erkidegokoak dira (EAE).

Cajasurren kasuan, eskualdeko langileen banaketa hurrengoa da:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Andaluzia 845 929 1.774

Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 100 tokiko erkidegokoak dira.

2018an amatasun edo aitatasun eskubidea izan zuten langileen guztiarekiko, hurrengoek erabili zuten baimena:

Amatasuna / Aitatasuna KUTXABANK 2018an lortutako eskubideak 2018an izandako eskubideak
Gizonezkoak 63 67
Emakumezkoak 131 134
GUZTIRA 194 201

2018Ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, guztira Kutxabankeko 201 pertsonak hartu zuten atseden egunen bat amatasunagatik edo aitatasunagatik.

Amatasun edo aitatasun baimena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak izan du eta, gero, berriz ere itzuli da lanera.

Hau da Kutxabanken langileen artean absentismoaren balioa:

2016 2017 2018
%5,00 %5,29 %5,20

Emakumezko eta gizonezko langileen soldaten mailak Kutxabank, S.A.-ren Hitzarmen kolektiboan zehazten dira, gizarte ordezkariekin adostutakoaren arabera.

Hauxe da sarreraren gutxieneko ordainsariaren ratioa gutxieneko lanbide arteko gutxieneko soldatarekiko:

Soldaten konparazioa 2016 2017 2018
Sarreraren gutxieneko soldata ( Praktikak eta bekak salbu) eurotan /Lanbide arteko gutxieneko soldata* 2,87 2,22 2,16

*2016ko lanbide arteko gutxieneko soldata: 9.172,8
*2017ko lanbide arteko gutxieneko soldata: 9.907,80
*2018ko lanbide arteko gutxieneko soldata: 10.302,60

Kutxabankek, bere langileen garapen profesionala errazteko eta aukera berdintasuna sustatzeko baloreekin bat eginez, kategoria profesional bakoitzarentzako ordainsaria Hitzarmen Kolektiboan oinarrituta zehazten du. Beraz, kategoria profesional bereko gizonezko baten eta emakumezko baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Berdintasun Batzordeak ez du jaso salaketa edo kexarik jaso 2018an genero bazterkeriarekin lotuta.

Kutxabankek Berdintasunerako Plana du 2016ko azarotik. Plan horretan Entitatearen jarduera guztietan genero berdintasuneko printzipioak sustatzea bermatzen jarraitzeko ildo estrategiko eta ekintza nagusiak islatzen dira, eta neurri berriak zehaztu dira bertan, bizimodu pertsonala eta profesionala bateratze aldera.

2018an amatasun edo aitatasun eskubidea izan zuten Cajasurren langileen totala hurrengoa izan zen:

Amatasuna / Aitatasuna CAJASUR 2018an lortutako eskubideak 2018an izandako eskubideak
Gizonezkoak 19 22
Emakumezkoak 25 37
GUZTIRA 44 59

2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, guztira 44 langilek izan zuten amatasun edo aitatasun baimena eskatzeko eskubidea, eta 59k hartu zuten atseden egunen bat amatasunagatik edo aitatasunagatik.

Amatasun edo aitatasun baimena hartzeko eskubidea izan zuten langileen % 100ak izan du eta, gero.

Hau da Cajasurren langileen artean absentismoaren balioa:

2016 2017 2018
%3,28 %3,08 %3,20

Hauxe da sarreraren gutxieneko ordainsariaren ratioa gutxieneko lanbide arteko gutxieneko soldatarekiko:

Soldaten konparazioa 2016 2017 2018
Sarreraren gutxieneko soldata ( Praktikak eta bekak salbu) eurotan /Lanbide arteko gutxieneko soldata* 1,64 1,53 1,49

*2016ko lanbide arteko gutxieneko soldata: 9.172,8
*2017ko lanbide arteko gutxieneko soldata: 9.907,80
*2018ko lanbide arteko gutxieneko soldata: 10.302,60

Langileen garapen profesionala errazteko eta aukera berdintasuna sustatzeko balioei jarraiki, Cajasurren Hitzarmen Kolektiboak kategoria profesional bakoitzarentzat zehazten ditu ordainsarien maila. Beraz, kategoria profesional bereko gizonezko baten eta emakumezko baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Berdintasun Batzordeak ez du jaso salaketa edo kexarik jaso 2018an genero bazterkeriarekin lotuta.

Berdintasun parekide hori garatzen jarraitu da, enpresako ordezkarien eta langileen bitartez, enpresan indarrean den Berdintasuneko Planean zehaztutako ildo estrategiko eta ekintza nagusietan, eta Entitatearen jarduera guztietan genero berdintasuneko printzipioen sustapena bermatzen jarraitu da horrela.

Fineco Taldea

Jarraian, Finecoren langileen banaketa bertikalaren 2018ko emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren, kategoria profesionalaren eta adinaren arabera:

BANAKETA BERTIKALA FINECO TALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 2 %66,6 1 %33,3 3 %5
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 12 %75 4 %25 16 %25
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 23 %51,1 22 %48,9 45 %70
HAINBAT OGIBIDE 0 %0 0 %0 0 %0
GUZTIRA 37 %57,8 27 %42,2 64* %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA FINECO TALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 2 1 3
50etik gorakoak 1 0 1
30 eta 50 bitartekoak 1 1 2
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 12 4 16
50etik gorakoak 12 4 16
30 eta 50 bitartekoak 9 3 12
  30etik beherakoak 1 1 2
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 23 22 45
50etik gorakoak 13 4 17
30 eta 50 bitartekoak 10 15 25
30etik beherakoak 0 3 3
HAINBAT OGIBIDE 0 0 0
GUZTIRA 37 27 64*

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Bestetik, Fineco Taldearen gobernuko organoen osaera, sexuaren eta adinaren arabera, hurrengoa da:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Administrazio Kontseilua* 7 0 7 7 0 7 6 1 7
Zuzendaritza Batzordea 4 0 4 4 0 4 5 2 7
Izendatze Batzordea 3 0 3 3 0 3 3 0 3
Ordainsarien Batzordea 3 0 3 3 0 3 3 0 3

*Fineco Taldearen Matrizeko Datuak

Kontratatutako langile moten araberako datu estatistikoak, sexuaren arabera, hurrengoak dira:

Kontratu mota FINECO TALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 37 27 64
Aldi baterakoa 0 0 0
GUZTIRA 37 27 64

Horrez gain, 2018an, Fineco Taldeak 9 pertsona kontratatu ditu, guztiak kontratu finkoarekin (sei gizon eta hiru emakume) eta lanaldi osorako.

Fineco Taldearen jardueraren lan nagusia, bere bulegoen bidez ematen dituzte entitateko langileek, lan kontratu finkoen bitartez.

Azken 3 urteotako errotazio tasa islatu dugu jarraian:

Langileen batez besteko errotazioa 2016 2017 2018
ESKUALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA
EAE %4,8 %0 %4,8 %1,5 %0 %1,5 %14,3 %11,4 %12,5
EAE KANPO %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
GUZTIRA %4,8 %0 %4,8 %1,5 %0 %1,5 %14,3 %11,4 %12,5

Fineco Taldearen langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE 28 22 50
EAE kanpo 9 5 14
GUZTIRA 37 27 3.742

Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 86 tokiko erkidegokoak dira (EAE).

2018an amatasun edo aitatasun eskubidea izan zuten langileen guztiarekiko, hurrengoek hartu zuten:

Amatasuna / Aitatasuna FINECO TALDEA 2018an lortutako eskubideak 2018an izandako eskubideak
Gizonezkoak 1 1
Emakumezkoak 1 1
GUZTIRA 2 2

2018Ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, guztira Fineco Taldeko 2 pertsonak hartu zuten atseden egunen bat amatasunagatik edo aitatasunagatik.

Amatasun edo aitatasun baimena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak izan du eta, gero, berriz ere itzuli da lanera.

Hau da Finecoren langileen artean absentismoaren balioa:

2018
%0

Fineco Taldeak, bere langileen garapen profesionala errazteko eta aukera berdintasuna sustatzeko baloreekin bat eginez, Bulegoentzako ordainsaria Hitzarmen Kolektiboan oinarrituta zehazten du. Bi dokumentuen artean, besteak beste, arautzen dira talde profesionalak eta ordainsari finkoak eta aldakorrak, eta baita onura sozialak ere. Beraz, kategoria profesional bereko gizonezko baten eta emakumezko baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Kutxabank Gestión

Jarraian, Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. enpresako langileen banaketa bertikalaren 2018ko emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren, kategoria profesionalaren eta adinaren arabera:

BANAKETA BERTIKALA KUTXABANK GESTIÓN Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 3 %75 1 %25 4 %7,1
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 4 %40 6 %60 10 %17,9
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 9 %21,4 33 %78,6 42 %75
HAINBAT OGIBIDE 0 %0 0 %0 0 %0
GUZTIRA 16 %28,6 40 %71,4 56 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA KUTXABANK GESTIÓN Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 3 1 4
50etik gorakoak 2 0 2
30 eta 50 bitartekoak 1 1 2
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 4 6 10
50etik gorakoak 1 0 1
30 eta 50 bitartekoak 3 6 9
  30etik beherakoak 0 0 0
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 9 33 42
50etik gorakoak 2 4 6
30 eta 50 bitartekoak 6 25 31
30etik beherakoak 1 4 5
HAINBAT OGIBIDE 0 0 56
50etik gorakoak 0 0 0
GUZTIRA 16 40 56

Bestetik, Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. enpresaren gobernuko organoen osaera, sexuaren eta adinaren arabera, hurrengoa da:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Administrazio Kontseilua 5 0 5 5 0 5 5 0 5
Ikuskaritza eta Betetzea egiaztatzeko Batzordea 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Izendatze eta Ordainsari Batzordea 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Beste Batzorde batzuk:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Kontroleko Batzordea 4 4 8 4 4 8 4 4 8
ISR Batzordea - - 6 1 7 6 1 7

Jarraian, Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. enpreako langileen kontratu moten emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera bereizita:

Kontratu mota KUTXABANK GESTIÓN Gizonezkoak Gizonezkoak Guztira
Finkoa 16 39 55
Aldi baterakoa 0 1 1
Aldi baterakoak (Bald. berez.) 0 0 0
GUZTIRA 16 40 56

*Ez da hemen sartzen 2018an adin txikikoa zaintzeko eszedentzia egoeran dagoen kontratu finkoko langile bat.

2018an, Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. Enpresak aldi baterako 2 kontratu egin ditu (2018an aldi baterako bi kontratu egin zaizkion langile berari) eta 2 kontratu finko (bi emakume). Guztiak lanaldi osoan.

Jarduerari dagokion lana lan kontratu finkoko barne langileek ematen dute.

Entitateak aldi baterako kontratuak praktiketako heziketa kontratuak eta iraupen mugatuko kontratuen bitartez egin ditu, bitartekotasun kontratuen bidez, zenbait egoeratan suertatu diren beharrak estaltzeko, ABE, amatasun baimenak eta, oro har, langileei lanpostua uzteko eskubidea ematen dioten egoeretan.

2018ko kontratu mota Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 0 2 2
Bitartekotasuna 0 1 1
Praktikak 0 0 0
Praktikak (Bald. Berez) 0 0 0
Obra edo zerbitzua 0 0 0
GUZTIRA 0 3 3

*Langile berberak bitartekotasuneko bi kontratu izan ditu.

Jarraian, azken 3 aldietako errotazio-tasa bildu dugu:

Langileen batez besteko errotazioa 2016 2017 2018
ESKUALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA
EAE %1,84 %3,67 %5,51 %0,00 %1,80 %1,80 %0,00 %0,00 %0,00

*Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C. , S.A.U. Enpresan, langile guztiek egiten dute EAE lan, Egoitza guztiak lurralde horretan daudelako.

Kutxabank Gestióneko langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE 16 40 56
EAE kanpo 0 0 0
GUZTIRA 16 40 56

Kasu honetan, zuzendarien % 100 tokiko erkidegokoak dira (EAE).

2018an amatasun edo aitatasun eskubidea izan zuten langileen guztiarekiko, hurrengoek hartu zuten:

Amatasuna / Aitatasuna KUTXABANK 2018an lortutako eskubideak 2018an izandako eskubideak
Gizonezkoak 0 0
Emakumezkoak 1 3
GUZTIRA 1 3

Horrez gain, amatasun baimena erabiltzen hasi ziren bi langilek 2017an, eta 2018an bukatu zuten baimena.

2018Ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, guztira Kutxabank Gestión S.G.I.I.C. , S.A.U. enpresako 3 pertsonak hartu zuten atseden egunen bat amatasunagatik edo aitatasunagatik.

Amatasun edo aitatasun baimena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak izan du eta, gero, berriz ere itzuli da lanera.

Hau da Kutxabank Gestiónen langileen artean absentismoaren balioa:

2018
3.364,9 (437 lanaldiri dagozkionak)

Kutxabank Gestiónek, bere langileen garapen profesionala errazteko eta aukera berdintasuna sustatzeko baloreekin bat eginez, kategoria profesional bakoitzarentzako ordainsaria Hitzarmen Kolektiboan oinarrituta zehazten du. Beraz, kategoria profesional bereko gizonezko baten eta emakumezko baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Berdintasun Batzordeak ez du jaso salaketa edo kexarik jaso 2018an genero bazterkeriarekin lotuta.

Kutxabankek Berdintasunerako Plana du 2014/10/01etik. Plan horretan Entitatearen jarduera guztietan genero berdintasuneko printzipioak sustatzea bermatzen jarraitzeko ildo estrategiko eta ekintza nagusiak islatzen dira, eta neurri berriak zehaztu dira bertan, bizimodu pertsonala eta profesionala bateratze aldera.

Kutxabank Seguros

Jarraian, Kutxabank Seguros langileen banaketa bertikalaren 2018ko emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren, kategoria profesionalaren eta adinaren arabera:

BANAKETA BERTIKALA KUTXABANK SEGUROS Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 1 %2,63 0 %0,00 1 %1,01
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 4 %10,53 1 %1,64 5 %5,05
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 33 %86,84 60 %98,36 93 %93,94
HAINBAT OGIBIDE 0 %0,00 0 %0,00 0 %0,00
GUZTIRA 38 %100,00 61 %100,00 99 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA KUTXABANK SEGUROS Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 1 0 1
50etik gorakoak 1 - 1
BURUAK ETA TEKNIKARIAKS 4 1 5
50etik gorakoak 2 1 3
30 eta 50 bitartekoak 2 0 2
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 33 60 93
50etik gorakoak 9 9 18
30 eta 50 bitartekoak 24 45 69
30etik beherakoak - 6 6
HAINBAT OGIBIDE 0 0 0
GUZTIRA 38 61 99

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Bestetik, Kutxabank Seguros organoen osaera, sexuaren eta adinaren arabera, hurrengoa da:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Administrazio Kontseilua 5 1 6 5 1 6 5 1 6
Ikuskaritza eta Betetzea egiaztatzeko Batzordea 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Izendatze Batzordea 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Jarraian, Kutxabank Seguroseko langileen kontratu moten emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera bereizita:

Kontratu mota KUTXABANK SEGUROS Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 38 61 99
GUZTIRA 38 61 99

Horrez gain, 2018an zehar, Kutxabank Segurosek aldi baterako 5 kontratu eta 7 kontratu finko egin ditu (bi gizonezko eta emakume bat). Guztiak lanaldi osoan. Halaber, aldi baterako hiru kontratu finko bihurtu dira (3 emakume).

Entitatearen jardueraren lan nagusia, bulegoen bidez ematen dituzte entitateko langileek, lan kontratu finkoen edo epe zehatz baterako kontratuen bitartez.

2018an, entitateak kontratu finkoak, ekoizpenaren ondoriozko kontratuak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu, bitartekotasun kontratuen bidez, zenbait egoeratan suertatu diren beharrak estaltzeko, ABE, amatasun baimenak eta, oro har, langileei lanpostua uzteko eskubidea ematen dioten egoeretan.

Hurrengo koadroan aurreko paragrafoetan azaldutakoa laburbildu dugu:

2018ko kontratu mota Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 1 1 2
Bitartekotasuna 0 5 5
Aldi baterako kontratuak finko bihurtzea 0 3 3
GUZTIRA 1 9 10

Jarraian, azken 3 aldietako errotazio-tasa bildu dugu:

Langileen batez besteko errotazioa 2016 2017 2018
ESKUALDEA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA
EAE %5,13 %1,89 %3,26 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
EAE KANPO %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00

Kutxabank Seguroseko langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE 26 56 82
EAE kanpo 12 5 17
GUZTIRA 38 61 99

Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 100 tokiko erkidegokoak dira (EAE).

2018an amatasun edo aitatasun eskubidea izan zuten langileen guztiarekiko, hurrengoek hartu zuten:

Amatasuna / Aitatasuna KUTXABANK SEGUROS 2018an lortutako eskubideak 2018an izandako eskubideak
Gizonezkoak 1 2
Emakumezkoak 4 5
GUZTIRA 5 7

2018Ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, guztira Kutxabank Seguroseko 7 pertsonak hartu zuten atseden egunen bat amatasunagatik edo aitatasunagatik.

Amatasun edo aitatasun baimena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak izan du eta, gero, berriz ere itzuli da lanera.

Hau da Kutxabank Segurosen langileen artean absentismoaren balioa:

2018
3.502,50 ordu

Kutxabank Segurosek, bere langileen garapen profesionala errazteko eta aukera berdintasuna sustatzeko baloreekin bat eginez, kategoria profesional bakoitzarentzako ordainsaria Hitzarmen Kolektiboan oinarrituta zehazten du. Beraz, kategoria profesional bereko gizonezko baten eta emakumezko baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Kutxabank Seguros egun, eta 2019ra arte, hura barne, indarrean dagoen Aseguruen Hitzarmen Sektorialaren mende dago. Gainera, Bazkide Ekonomiko Akordio bat ere sinatu du langileekin, non ordainsariei, ordutegiei eta onura sozialei buruzko hobetu beharreko baldintzak zehazten diren. Akordio hori indarrean dago 2019ra arte, hura bar.

Horrez gain, Ordainsarien politikaren esparru bat ere badu, zeina urtean behin berrikusten den, Kutxabank Taldetik zehazten diren prozedurei jarraiki.

Harri Taldea

Jarraian, Compañía Promotora y de Comercio del Estrecho, S.L. eta Golf Valle Romano S.L. Enpresen langileen 2018ko banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak laburbildu ditugu, sexuaren, kategoria profesionalaren eta adinaren arabera, Harri taldeko sozietate bakarrak direlako, eta hurrengo langileak dituztelako:

BANAKETA BERTIKALA CPCE (Ekonomia Zientzien Kontseilu Profesionala) Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 1 %100 - - 1 %12,5
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 1 %50 1 %50 2 %25
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK - - 4 %100 4 %50
HAINBAT OGIBIDE 1 %100 - - 1 %12,5
GUZTIRA 3 %37,5 5 %63,5 8 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA BERTIKALA Golf VR Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 1 %100 - - 1 %17
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 1 %50 - - 1 %17
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK - - 2 %100 2 %33
HAINBAT OGIBIDE 2 %100 - - 2 %33
GUZTIRA 4 %66,7 2 %33,3 6 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA CPCE (Ekonomia Zientzien Kontseilu Profesionala) Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA - - -
50etik gorakoak 1 - 1
  30 eta 50 bitartekoak - - -
BURUAK ETA TEKNIKARIAK - - -
50etik gorakoak - - -
30 eta 50 bitartekoak 1 1 2
  30etik beherakoak - - -
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK - - -
50etik gorakoak - - -
30 eta 50 bitartekoak - 4 4
30etik beherakoak - - -
HAINBAT OGIBIDE - - -
50etik gorakoak 1 - 1
GUZTIRA 3 5 8

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA Golf VR Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA - - -
50 urtetik gorakoak - - -
  30 eta 50 bitartekoak 1 - 1
BURUAK ETA TEKNIKARIAK - - -
50etik gorakoak 1 - 1
30 eta 50 bitartekoak - - -
  30etik beherakoak - - -
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK - - -
50etik gorakoak - - -
30 eta 50 bitartekoak - 2 2
30etik beherakoak - - -
HAINBAT OGIBIDE - - -
30 eta 50 bitartekoak 2 - 2
GUZTIRA 4 2 6

Bestetik, CPCE eta Golf VR aginte organoen osaera, sexuaren eta adinaren arabera, hurrengoa da:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Erkidetutako administratzaileak 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Jarraian, CPCE eta Golf VRko langileen kontratu moten emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera bereizita:

Kontratu mota CPCE (Ekonomia Zientzien Kontseilu Profesionala) Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 3 5 8
Aldi baterakoa - - -
Aldi baterakoak (Bald. berez.) - - -
GUZTIRA 3 5 8

Kontratu mota Golf VR Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 4 2 6
Aldi baterakoa - - -
GUZTIRA 4 2 6

CPCE eta Golf VR enpresek ez dute lan kontraturik egin 2018an.

CPCEren langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE 1 2 3
EAE kanpo 2 3 5
GUZTIRA 3 5 8

Golf VRren langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE - - -
EAE EZ 4 2 6
GUZTIRA 4 2 6

018an langile batek ere ez zuen aitatasun edo amatasun baja eskubidea erabili.

Gesfinor

Jarraian, Gesfinor enpresak 2018aren bukaeran zituen langileak generotan eta kategoriatan bildu ditugu:

BANAKETA BERTIKALA GESFINOR ADMINISTRACION Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 2 %50 2 %50 4 %14,29
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 4 %16,67 20 %83,33 24 %85,71
GUZTIRA 6 %21,4 22 %78,6 28 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Gesfinor enpresak 2018aren bukaeran zituen langileak adinen arabera bildu ditugu jarraian:

BANAKETA ADINAREN ETA KATEGORIA PROFESIONALAREN ARABERA GESFINOR ADMINISTRACION Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 2 2 4
50etik gorakoak 2 0 2
  30 eta 50 bitartekoak 0 2 2
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 4 20 24
50etik gorakoak 3 7 10
30 eta 50 bitartekoak 1 4 5
30etik beherakoak 0 9 9
GUZTIRA 6 22 28

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Jarraian, Gesfinoreko langileen kontratu moten emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera bereizita:

Kontratu mota GESFINOR ADMINISTRACION Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 6 18 24
Aldi baterakoa 0 4 4
GUZTIRA 6 22 28

2018/12/31n, Sozietatearen administrazio bakarra gizonezko bat da.

Gesfinorren langile bat ere ez da Zuzendaritza Goreneko partaide gisa hartzen, beraz, zuzendaritza goreneko betekizunak administratzaile bakarrak burutzen ditu. Langileen % 100 EAEkoak dira.

2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, pertsona batek hartu zuten atseden egunen bat amatasunagatik. Amatasun edo aitatasun baimena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak izan du eta, gero, berriz ere itzuli da lanera.

Norbolsa

Jarraian Norbolsako langileen banaketa bertikalaren 2018ko emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera:

BANAKETA BERTIKALA NORBOLSA Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
ZUZENDARITZA 3 %60 2 %40 5 %12,20
BURUAK ETA TEKNIKARIAK 7 %70 3 %30 10 %24,39
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK 0 0 4 %100 4 %9,76
HAINBAT OGIBIDE 9 %40,9 13 %59,1 22 %53,66
GUZTIRA 19 %46,3 22 %53,7 41 %100

*2018/12/31n lanean ziharduten langileak

Bestetik Norbolsaren gobernuko organoen osaera, sexuaren arabera, hurrengoa da:

2016 2017 2018
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Administrazio Kontseilua 8 0 8 8 0 8 7 1 8
Izendatze eta Ordainsari Batzordea 3 0 3 3 0 3 2 1 3

Jarraian Norbolsako langileen kontratu moten emaitza estatistikoak bildu ditugu, sexuaren arabera bereizita:

Kontratu mota NORBOLSA Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 19 22 41
GUZTIRA 19 22 41

Horrez gain, 2018an zehar, Norbolsak 2 kontratu finko egin ditu (bi gizonezko).

Entitatearen jardueraren lan nagusia entitateko langileek ematen dituzte, lan kontratu finkoen bitartez.

2018ko kontratu mota Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
Finkoa 2 0 2
Praktikak - 1 1

Norbolsaren langileen banaketa hurrengoa da eskualdeen arabera:

Eskualdea Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
EAE 19 19 38
EAE kanpo - 3 3
GUZTIRA 19 22 41

Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 100 tokiko erkidegokoak dira (EAE).

2018an amatasun edo aitatasun eskubidea izan zuten langileen guztiarekiko, hurrengoek hartu zuten:

Amatasuna / Aitatasuna NORBOLSA 2018an lortutako eskubideak 2018an izandako eskubideak
Gizonezkoak - -
Emakumezkoak 1 1
GUZTIRA 1 1

2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, Norbolsako pertsona batek hartu zuen atseden egunen bat amatasunagatik.

Amatasun baimena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak izan du eta, gero, berriz ere itzuli da lanera.

Norbolsak, bere langileen garapen profesionala errazteko eta aukera berdintasuna sustatzeko baloreekin bat eginez, kategoria profesional bakoitzarentzako ordainsaria Hitzarmen Kolektiboan oinarrituta zehazten du. Beraz, kategoria profesional bereko gizonezko baten eta emakumezko baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.