K Kutxabankeko markaren simboloa

GRI edukien indizea esteka

Indicador Azalpena Jakinarazitakoa Gurutzatutako aipamena Jakinarazi gabeko alderdiak Ez aipatzeko arrazoiak Oharrak
G4-1 Arduradun nagusiaren aitorpena Beteta 1.       Aurkezpena      
G4-2 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusien azalpena, hornidura-kateak gauzatutakoaren balorazioa barne hartuta. Beteta 3.5 Arriskuen kudeaketa
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaietan.
8.10 Akziodunarentzako balioaren sorrera
     
G4-3 Erakundearen izena Beteta 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-4 Marka, produktu eta zerbitzu garrantzitsuenak Beteta 3.2 Marka, produktu eta zerbitzuak      
G4-5 Erakundearen egoitza dagoen lekua Beteta 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-6 Jarduera garrantzitsuak egiten diren herrialdeen zerrenda. Beteta 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-7 Jabetza-erregimena eta egitura juridikoa Beteta 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-8 Zerbitzatutako merkatuak Beteta 3.3. Zerbitzatutako merkatuak      
G4-9 Magnitude nagusiak Beteta 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-10 Langile propioei eta kanpokoei buruzko datuak Beteta 8.1 Laneko praktikak      
G4-11 Hitzarmen kolektiboek estalitako langileen ehunekoa Beteta 8.2 Familia-bizitza eta lana bateratzeko neurriak eta gizarte-onurak      
G4-12 Hornidura-katearen azalpena Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-13 Ekitaldiko aldaketa nabarmenak Beteta 3.4 Aldaketa esanguratsuak      
G4-14 Zuhurtziazko printzipioa Beteta 3.5. Arriskuen kudeaketa      
G4-15 Erakundeak bereganatzen edo hartzen dituen kanpo-printzipio edo kanpo-ekimenak Beteta 3.6. Taldeko enpresak eta erakundeak      
G4-16 Kidetuta gauden elkarte nagusiak Beteta 3.6. Taldeko enpresak eta erakundeak      
G4-17 Txosten honen finantza-baterakuntzan eta perimetroan barne hartutako erakundeak Beteta 3.6. Taldeko enpresak eta erakundeak      
G4-18 Edukiaren zehaztapena eta txostenaren helmenaren nahiz GRI printzipioen ezarpena Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea
2.2. Materialtasunaren azterketa
     
G4-19 Identifikatutako alderdi materialak Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa      
G4-20 Erakundearen barruko estaldura Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa      
G4-21 Erakundetik kanpoko estaldura Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa
1. eranskina. GRI edukien aurkibidea
     
G4-22 Aurreko txostenetan emandako informazioa birformulatzea Beteta Atal bakoitzean dagokion lekuan aipatuta. Adibidez: 3.1.      
G4-23 Txostenaren estalduran edo helmenean izandako aldaketa nabarmenak Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa
1. eranskina. GRI edukien aurkibidea
     
G4-24 Erakundeari lotutako interes-taldeak Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa      
G4-25 Interes-taldeak hautatzeko oinarria Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa      
G4-26 Interes-taldeekin harremanetan jartzeko hartutako ikuspegiak, harremanen maiztasuna barne hartuta, interes-talde mota eta kategoriaren arabera. Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa      
G4-27 Interes-taldeen parte-hartzearen ondorioz sortutako funtsezko gai eta arazoak. Beteta 2.2. Materialtasunaren azterketa
1. eranskina. GRI edukien aurkibidea
    Txostena prestatzeko prozesuan interes-taldeen parte-hartzearen ondoriozko funtsezko gai edo arazorik ez da sortu, gai material gisa hartutako gaiak izan ezik, izan ere, dokumentu honetan dagoeneko jorratu ditugu.
G4-28 Txostenak barne hartutako aldia Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea      
G4-29 Aurreko txostenaren data Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea      
G4-30 Txostena aurkezteko zikloa Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea      
G4-31 Txostenari buruzko gaietarako harremanetarako gunea Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea      
G4-32 Hautatutako "adostasuneko" aukerari lotuta dagoen GRI indizea Beteta 1. eranskina. GRI edukien aurkibidea      
G4-33 Txostenaren kanpo-egiaztapena Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea
2. eranskina. Kanpo-egiaztapeneko txosten independentea
     
G4-34 Gobernu-egitura Beteta 4.1. Erakundearen gobernu-egitura      
G4-35 Gobernu-egitura gorenak zuzendaritza-kideei eta beste langile batzuei agintea ahalordetzea Beteta 4.1. Erakundearen gobernu-egitura      
G4-36 Kargu exekutiboak edo ekonomiari, gizarteari eta ingurumenari dagokienez ardura dutenak. Beteta 4.1. Erakundearen gobernu-egitura      
G4-37 Interes-taldeen eta Administrazio Kontseiluaren arteko kontsulta-prozesuak Beteta 4.2. Irisgarritasunari buruz interes-taldeei eta gorengo organoari egindako kontsulta-prozesuak      
G4-38 Gobernu-organo gorenaren kideak Beteta 4.1. Erakundearen gobernu-egitura      
G4-39 Gobernu-organo goreneko lehendakariak kargu exekutiborik daukan eta horretarako arrazoiak adierazi Beteta 4.3. Gobernu-organo gorenaren izendatzeko, hautatzeko eta gaitasunak ebaluatzeko prozesuak      
G4-40 Gobernu-organo gorenaren kideak hautatzea eta izendatzea Beteta 4.3. Gobernu-organo gorenaren izendatzeko, hautatzeko eta gaitasunak ebaluatzeko prozesuak      
G4-41 Gobernu-organo gorenean interes-gatazkarik ez egoteko prozedurak Beteta 4.4. Interes-gatazken kudeaketa      
G4-42 Gobernu-organo gorenaren eta goi-zuzendaritzaren funtzioak ikuspegia, balioak, estrategiak, politikak eta helburuak garatzeari, onartzeari eta eguneratzeari dagokienez. Beteta 4.3. Gobernu-organo gorenaren izendatzeko, hautatzeko eta gaitasunak ebaluatzeko prozesuak      
G4-43 Gobernu-organo gorenak ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari lotutako alderdiei buruz duen ezagutza Beteta 4.3. Gobernu-organo gorenaren izendatzeko, hautatzeko eta gaitasunak ebaluatzeko prozesuak      
G4-44 Gobernu-organo gorenak egindakoa Beteta 4.3. Gobernu-organo gorenaren izendatzeko, hautatzeko eta gaitasunak ebaluatzeko prozesuak      
G4-45 Gobernu-organo gorenaren prozedurak, ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari dagokionez, egindakoaren identifikazioa eta kudeaketa nahiz beharrezko ardurazko prozesuak ezartzean eta interes-taldeei galdetzean duen eginkizuna ikuskatzeko. Beteta 4.2. Irisgarritasunari buruz interes-taldeei eta gorengo organoari egindako kontsulta-prozesuak      
G4-46 Gobernu-organo gorenaren eginkizuna, ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari dagokionez, arrisku eta aukeren kudeaketaren efikazia ikuskatzean. Beteta 4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaietan.      
G4-47 Gobernu-organo gorenak ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari lotutako inpaktu, arrisku eta aukerak ikuskatzen dituen maiztasuna. Beteta 4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaietan.
4.1. Erakundearen gobernu-egitura
     
G4-48 Gobernu-organo gorena txostena berrikusteko eta onartzeko Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaietan.
     
G4-49 Gobernu-organo gorenari interes handieneko gaiak jakinarazteko prozedura Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaietan.
     
G4-50 Gobernu-organo gorenari jakinarazitako interes handieneko gaiak Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016eko txostena prestatzea
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaietan.
     
G4-51 Gobernu-organo gorenaren eta goi-zuzendaritzaren ordainsariei nahiz ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari dagokionez egindakoari buruzko politikak. Beteta 4.6. Ordainsari-politikak      
G4-52 Gobernu-organo gorenaren eta goi-zuzendaritzaren ordainsariak zehazteko prozedura, aholkulari independenteen zerbitzuak erabili diren adierazita. Beteta 4.6. Ordainsari-politikak      
G4-53 Ordainsari-politiken alorreko interes-taldeen iritzi eta itxaropenak kontuan hartu direla jakinarazi. Beteta 4.6. Ordainsari-politikak     Ez zaizkie interes-taldeei ordainsari-politikei buruzko iritzirik eskatzen, akziodunak direnean izan ezik, txostenaren 4.6. atalean azaldu bezala.
G4-54 Erakundearen barruko ordainsarien arteko erlazioa Beteta 4.6. Ordainsari-politikak      
G4-55 Erakundeko ordainsarien gehikuntza Beteta 4.6. Ordainsari-politikak      
G4-56 Balio, printzipio, estandar eta jokabide-arauen azalpena, esate baterako, jokabide-kodeak eta kode etikoak Beteta 5.1. Kutxabankeko kode etikoak eta jokabideari buruzkoak      
G4-57 Aholkularitzako barne- eta kanpo-prozedurak zilegizko jokabide etikorako Beteta 5.2. Etika eta zuzentasunari buruzko aholkularitzako eta salatzeko mekanismoak.      
G4-58 Etikaren zein legalitatearen aurkako jokabideak edo erakundearen osotasunean eragina dutenak salatzeko kanpoko eta barneko prozedurak. Beteta 5.2. Etika eta zuzentasunari buruzko aholkularitzako eta salatzeko mekanismoak.      
G4-EC1 Sortutako eta banatutako zuzeneko balio ekonomikoa Beteta 6.2. Ekonomia alorrean egindakoa eta finantza-sendotasuna      
G4-EC2 Finantza alorreko ondorioak eta beste arrisku batzuk erakundearen jardueretarako aldaketa klimatikoa dela eta. Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak     Kutxabanken arabera, aldaketa klimatikoak ez dauka eragin nabarmenik egindako jardueran eta ez dakar ageriko arrisku edo aukerarik.
G4-EC3 Erakundearen betebeharren muga gizarte-prestazioei buruzko programak direla eta. Beteta 6.2. Ekonomia alorrean egindakoa eta finantza-sendotasuna      
G4-EC4 Gobernuetatik jasotako diru-laguntzak Beteta 6.2. Ekonomia alorrean egindakoa eta finantza-sendotasuna      
G4-EC5 Sexuaren arabera banakatutako hasierako soldataren eta tokian tokiko gutxieneko soldataren arteko erlazioa eragiketa garrantzitsuak egiten diren lekuetan. Beteta 4.6. Ordainsari-politikak      
G4-EC6 Tokiko komunitatetik etorritako goi-zuzendarien ehunekoa eragiketa garrantzitsuak egiten diren lekuetan. Beteta 4.6. Ordainsari-politikak      
G4-EC7 Azpiegituretan eta zerbitzu-motetan egindako inbertsioaren garapena eta haren eragina Beteta 8.10 Akziodunarentzako balioaren sorrera     Kutxabankek ez du inbertsio garrantzitsurik egingo tokiko komunitatean eragina duten azpiegituretan edo laguntzazko beste zerbitzu batzuetan, bere akziodunen gizarte-ekintzez eta EN12 zein EN13 adierazleetan aipatutakoez harago.
G4-EC8 Zeharreko inpaktu ekonomiko garrantzitsuak eta horien helmena Beteta 8.10 Akziodunarentzako balioaren sorrera      
G4-EC9 Eragiketa garrantzitsuak dauden lekuetan gastuaren barruan bertako hornitzaileei dagokien ehunekoa Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-EN1 Pisu edo bolumenaren araberako materialak Beteta 7.1. Materialen kontsumoa      
G4-EN2 Erabilitako materialen artean berroneratuak direnen ehunekoa Beteta 7.1. Materialen kontsumoa      
G4-EN3 Barne-kontsumo energetikoa Beteta 7.2. Kontsumo energetikoak      
G4-EN4 Kanpo-kontsumo energetikoa Ez du ezarri -      
G4-EN5 Trinkotasun energetikoa Beteta 7.2. Kontsumo energetikoak      
G4-EN6 Kontsumo energetikoaren murrizketa Beteta 7.2. Kontsumo energetikoak
7.6 Ingurumenean eragina duten produktuak
     
G4-EN7 Produktu eta zerbitzuen betekizun energetikoen murrizketa Beteta 7.6 Ingurumenean eragina duten produktuak      
G4-EN8 Guztira hartutako ur-bolumena iturriaren arabera Ez materiala -      
G4-EN9 Ura hartzeagatik eragin nabarmena izan duten ur-iturriak Ez materiala -      
G4-EN10 Birtziklatutako eta berrerabilitako uraren ehunekoa eta bolumen osoa Ez materiala -      
G4-EN11 Instalakuntza operatibo propioak, alokatutakoak, kudeatutakoak, aniztasun biologikoari dagokionez babestutako eremuak eta babestu gabeko balio handiko eremuak alboan edo barruan badituzte edo horien barruan badaude. Beteta 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN12 Aniztasun biologikoari dagokionez, babestutako eremuen edo balio handiko eremuen bioaniztasunean izandako jarduerek, produktuek eta zerbitzuek izandako eragin agerikoenen azalpena. Beteta 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN13 Babestut utako edo berroneratutako habitatak Beteta 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN14 Eragiketen eragin-eremuetako habitatetan bizi diren espezieen artean, Natura eta Baliabide Naturalak Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunaren (NKNB-UICN) Zerrenda Gorrian eta animaliak zaintzeko Estatuko zerrendetan sartutakoen kopurua, espezie bakoitzak desagertzeko duen arrisku-mailaren arabera. Beteta 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN15 Berotegi-efektuko gasen zuzeneko isurketak (1 helmena) Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak      
G4-EN16 Energia sortzean eragindako berotegi-efektuko gasen zeharreko isurketak (2 helmena) Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak      
G4-EN17 Berotegi-efektuko gasen zeharreko beste isurketa batzuk (3 helmena) Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak      
G4-EN18 Berotegi-efektuko gasen isurketaren intentsitatea Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak      
G4-EN19 Berotegi-efektuko gasen isurketen murrizketa Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak
7.6. Ingurumenean eragina duten produktuak
     
G4-EN20 Ozonoa agortzen duten substantzien isurketa Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak
7.6. Ingurumenean eragina duten produktuak
     
G4-EN21 NOX, SOX eta atmosferarako beste isurketa nabarmen batzuk Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak      
G4-EN22 Uren isurketa guztira, izaera eta norakoaren arabera. EZ MATERIALA -      
G4-EN23 Kudeatutako hondakinen pisu osoa, tratamendu-motaren eta -metodoaren arabera. Beteta 7.3. Sortutako hondakinak      
G4-EN24 Nahi gabe egindako isuri garrantzitsuenen kopuru osoa eta horien bolumena EZ MATERIALA -      
G4-EN25 Basilea2ko Hitzarmenaren I., II., III. eta VIII. Eranskinen arabera arriskutsutzat jotzen diren hondakin garraiatu, inportatu, esportatu edo erabilitakoen pisua eta nazioartera garraiatutako hondakinen ehunekoa Erakundearen uren eta jariatze-uren isuriek nabarmen eragindako ur-masak eta habitatak identifikatzea, horien tamaina, babesaren egoera eta bioaniztasunaren balioa neurtuta. EZ DU EZARRI
EZ MATERIALA
--     Kutxabankek ez du hondakinik eramaten Espainiako Estatutik kanpora.
G4-EN26            
G4-EN27 Produktu eta zerbitzuen ingurumen-inpaktua murriztea Beteta 7.6 Ingurumenean eragina duten produktuak      
G4-EN28 Saldutako produktuen eta horiek enbalatzeko materialen gainean, bizitza erabilgarriaren amaieran berreskuratzen direnen ehunekoa, kategoriaren arabera banakatuta. EZ MATERIALA
EZ DU EZARRI
-     Kutxabankek ez du enbalatutako produkturik merkaturatzen.
G4-EN29 Ingurumen-legeria eta -araudia ez betetzeagatik jarritako isun garrantzitsuen balioa dirutan eta diruzkoak ez diren zehapen-kopurua. Beteta 7.8. Ingurumen alorreko araudia betetzea      
G4-EN30 Erakundearen jardueretarako erabilitako produktu eta beste material zein ondasun batzuk garraiatzearen nahiz langileak garraiatzearen ondoriozko ingurumen alorreko inpaktu garrantzitsuak. Beteta 7.4. Atmosferarako isurketak      
G4-EN32 Ingurumen alorreko irizpideen arabera aztertutako hornitzaile berrien ehunekoa Beteta 7.7. Hornitzaileen ingurumen alorreko ebaluazioa      
G4-EN33 Hornidura-kateko ingurumen alorreko inpaktu negatibo nabarmenak -izandakoak eta izan litezkeenak- eta horren aurrean egin beharrekoak Beteta 7.7. Hornitzaileen ingurumen alorreko ebaluazioa      
G4-EN34 Erreklamatzeko mekanismo formalen bitartez aurkeztu, aztertu eta ebatzi diren ingurumen alorreko erreklamazio-kopurua Beteta 7.8. Ingurumen alorreko araudia betetzea     Ez da inolako erreklamaziorik egon horri dagokionez.
G4-LA1 Kontratazio-kopuru osoa eta horien tasa eta langileen batez besteko txandakatzea, adin-tartearen, sexuaren eta eskualdearen arabera banakatuta Beteta 8.1. Lan praktikak      
G4-LA2 Aldi baterako langileei edo lanaldi erdikoei eskaintzen ez zaizkien baina jardunaldi osoko langileei eskaintzen zaizkien gizarte-prestazioak, jarduera-kokapen adierazgarrien arabera banakatuta. Beteta 8.2. Familia-bizitza eta lana bateratzeko neurriak eta gizarte-onurak      
G4-LA3 Amatasuneko edo aitatasuneko bajaren osteko lanera itzultzeko eta atxikitzeko mailak, sexuaren arabera banakatuta Beteta 8.1. Lan praktikak      
G4-LA4 Aldaketa operatiboen aurre-abisua emateko eta horiek hitzarmen kolektiboetan aukeran sartzeko gutxieneko epeak. Beteta 8.2. Familia-bizitza eta lana bateratzeko neurriak eta gizarte-onurak      
G4-LA5 Zuzendaritzarako eta langileentzako segurtasuneko eta osasuneko komite formal bateratuetan ordezkatuta dauden langileen ehunekoa. Komite horiek, laneko segurtasun eta osasuneko programak kontrolatzeko eta horiei buruz aholkularitza ematen laguntzeko ezarrita daude. Beteta 8.4. Laneko segurtasun eta osasuna      
G4-LA6 Hurrengo gertakarien motak eta tasak, eskualdearen eta sexuaren arabera: lesioak, gaixotasun profesionalak, galdutako egunak, lanera ez joatea eta lanak eragindako heriotzak. Beteta 8.4. Laneko segurtasun eta osasuna      
G4-LA7 Gaixotzeko joera edo arrisku handia duten lanbideei lotutako langileak Beteta 8.4. Laneko segurtasun eta osasuna     Kutxabanken, ez dago gaixotzeko joera edo arrisku handia daukan lanbideei lotutako langilerik
G4-LA8 Sindikatuekiko hitzarmen formaletan estalitako osasun eta segurtasuneko gaiak Beteta 8.4. Laneko segurtasun eta osasuna      
G4-LA9 Langile bakoitzeko trebakuntzarako urteko orduen batez bestekoa, sexuaren eta lan-kategoriaren arabera banakatuta Beteta 8.3. Trebakuntza eta hezkuntza      
G4-LA10 Trebeziak kudeatzeko eta etengabeko hobekuntzarako programak, hurrengo xedearekin: langileek lana edukitzeko aukera handiagoa izatea sustatzea eta haien karrera profesionalen amaiera kudeatzen laguntzea. Beteta 8.3. Trebakuntza eta hezkuntza     Karrera profesionalaren amaierari lotutako prestakuntzarik ez dago.
G4-LA11 Egindako lanaren eta garapen profesionalaren ebaluazio erregularrak jasotzen dituzten langileen ehunekoa, sexuaren eta kategoria profesionalaren arabera. Beteta 8.3. Trebakuntza eta hezkuntza      
G4-LA12 Gobernu-organoen osaera langileriaren banakapena, hurrengo adierazleen arabera: kategoria profesionala; sexua; adina; gutxiengo baten kidea izatea; eta aniztasunari buruzko beste adierazle batzuk. Beteta 8.1. Lan praktikak      
G4-LA13 Gizonezkoen eta emakumezkoen oinarrizko soldataren arteko erlazioa, jarduera-kokaleku adierazgarrien arabera banakatuta. Beteta 8.1. Lan praktikak      
G4-LA14 Laneko praktikei buruzko irizpideen arabera aztertutako hornitzaile berrien ehunekoa Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-LA15 Hornidura-kateko laneko praktiken benetako inpaktuak, direnak eta izan daitezkeenak, eta horiei dagokionez hartutako erabakiak Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-LA16 Laneko praktikei buruz aurkeztu, aztertu eta erreklamatzeko mekanismo formalen bitartez ebatzitako erreklamazio-kopurua. Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR1 Giza-eskubideei buruzko baldintzak dauzkaten edo giza-eskubideen alorreko azterketak izandako kontratu eta inbertsio-hitzarmen adierazgarrien kopuru eta ehunekoa. Beteta 8.7 Erosketa arduratsua     Antora: adierazgarritzat jotzeko irizpideak.
G4-HR2 Langileen prestakuntzako ordu-kopurua haien jardueretarako garrantzitsuak diren giza-eskubideei buruzko alderdiei lotutako politika eta prozeduretan, trebatutako langileen ehunekoa barne. Beteta 8.3. Trebakuntza eta prestakuntza deritzon atalean aipatutakoaz harago, ez dago langileentzako giza-eskubideei buruzko berariazko prestakuntzarik.      
G4-HR3 Bereizkeriazko kasu-kopurua eta horiek zuzentzeko hartutako erabakiak Beteta 8.1. Lan praktikak      
G4-HR4 Elkarte sindikaletan biltzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboen pean egoteko eskubidea hautsita edo mehatxupean egon daitezkeen zentro eta hornitzaileak nahiz eskubide horiek babesteko hartutako erabakiak identifikatzea. Beteta 8.7 Erosketa arduratsua     Kutxabankeko hornitzaileek Estatuko lurraldean dute jarduera eta Espainiako Estatuko araudia ezartzen zaie. Horren ondorioz, Giza Eskubideak errespetatzen dira, besteak beste, umeen esplotazioa baztertzea, elkarte sindikalak osatzeko askatasuna edukitzea eta hitzarmen kolektiboen pean egotea.
G4-HR5 Umeen esplotazioari lotutako kasuen arrisku nabarmena duten zentro eta hornitzaileak identifikatzea eta umeen esplotazioa debekatzea sustatzeko hartutako erabakiak Beteta 8.7 Erosketa arduratsua     Egiten den jarduera eta lekua ikusita, ez da adierazle hori ezarri behar.
G4-HR6 Bortxazko lanaldien jatorria izateko arriskua duten zentro eta hornitzaile garrantzitsuak, eta bortxazko lan-era guztiak ezabatzen laguntzeko hartutako neurriak. Beteta 8.7 Erosketa arduratsua     Egiten den jarduera eta lekua ikusita, ez da adierazle hori ezarri behar.
G4-HR7 Eragiketak burutzeko esanguratsuak diren giza-eskubideen alorreko erakundearen politika edo prozedurei buruz trebakuntza jaso duten segurtasun-langileen ehunekoa. EZ DA APLIKATU     Kutxabankeko segurtasun-langileak azpi-kontratatutako enpresenak dira. Beraiek dira langileak gai horren inguruan trebatzeaz eta berariazko prestakuntza emateaz arduratzen direnak.  
G4-HR8 Herri indigenetako giza-eskubideak bortxatu diren kasu-kopurua eta horren aurrean hartutako neurriak EZ DA APLIKATU Kutxabankek ez du burutzen herri indigenetako giza-eskubideak bortxatzea dakarren inolako jarduerarik.     Egiten den jarduera eta lekua ikusita, ez da adierazle hori ezarri behar.
G4-HR9 Giza-eskubideen alorreko inpaktuen azterketak edo ebaluazioak izan dituzten zentroen kopuru eta ehunekoa. Beteta Kutxabankek ez du burutzen herri indigenetako giza-eskubideak bortxatzea dakarren inolako jarduerarik.      
G4-HR10 Giza-eskubideen alorreko irizpideen arabera aztertutako hornitzaile berrien ehunekoa Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR11 Hornidura-katean izandako giza-eskubideen alorreko inpaktu negatibo garrantzitsuak, direnak eta izan daitezkeenak, eta hartutako neurriak Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR12 Giza-eskubideei buruz aurkeztutako erreklamazio-kopurua, erreklamatzeko mekanismo formalen bitartez aztertu eta ebatzita. Beteta 6.5 Marketin eta sustapeneko praktikak / marketin arduratsua     Ez da horri lotutako erreklamaziorik egon
G4-SO1 Garapeneko programak, inpaktuen ebaluazioak eta tokiko komunitatearen parte-hartzea izan dituzten eragiketen ehunekoa. Beteta 8.6 Gizarte Ekintza eta boluntariotza      
G4-SO2 Tokiko komunitateetan eragin negatibo nabarmenak, direnak eta izan daitezkeenak, dituzten eragiketa-zentroak. Beteta 8.6 Gizarte-ekintza eta boluntariotza     Kutxabanken jarduera dela eta, ez dago eragin negatibo nabarmenik tokiko komunitateetan.
G4-SO3 Ustelkeriari lotutako arriskuak ebaluatu diren zentroen kopuru eta ehunekoa eta aurkitutako arrisku garrantzitsuak. Beteta 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO4 Ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko komunikazio eta trebakuntzarako politika eta prozedurak Beteta 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO5 Ustelkeria-kasuak eta hartutako neurriak Beteta 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO6 Laguntza politikoen balioa, herrialdearen eta hartzailearen arabera. Beteta 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO7 Lehia desleialarengatik, monopolioaren aldeko edo lehia askearen aurkako jokabidearengatik jarritako demanda-kopurua eta horien emaitza. Beteta 5.4. Lehia desleiala      
G4-SO8 Legeria eta araudia ez betetzeagatik jarritako isun garrantzitsuen balioa dirutan eta diruzkoak ez diren zehapen-kopurua. Beteta 8.8 Araudien burutzapena      
G4-SO9 Gizarte-eraginari lotutako irizpideen arabera aztertutako hornitzaile berrien ehunekoa Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-SO10 Hornidura-katean izandako gizarte-inpaktu negatibo garrantzitsuak, direnak eta izan daitezkeenak, eta hartutako neurriak. Beteta 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-SO11 Erreklamatzeko mekanismo formalen bitartez aurkeztu, aztertu eta ebatzitako gizarte-inpaktuei buruzko erreklamazio-kopurua. Beteta 6.5 Marketineko eta sustapenak praktikak / marketin arduratsua     Ez da horri lotutako erreklamaziorik egon
G4-PR1 Hobekuntzak sustatzeko asmoz, osasun eta segurtasuneko inpaktuak ebaluatutako produktu eta zerbitzu garrantzitsuen kategorien ehunekoa Beteta 6.3. Bezeroei produktu eta zerbitzuak egokitzea      
G4-PR2 Bizi-zikloaren barruan, osasunean eta segurtasunean produktu eta zerbitzuek dituzten inpaktuei buruzko araudia edo borondatezko kodeak ez betetzearen ondoriozko gorabehera-kopurua. Beteta 6.5 Marketin eta sustapeneko praktikak / marketin arduratsua      
G4-PR3 Haien produktu eta zerbitzuen informazio eta etiketatuari buruz erakundearen prozedurek eskatutako informazio-mota, eta baldintza horiei lotuta dauden produktu zein zerbitzu garrantzitsuez osatutako kategorien ehunekoa. Beteta 6.3. Bezeroei produktu eta zerbitzuak egokitzea      
G4-PR4 Produktu eta zerbitzuen informazio eta etiketatuari buruzko araudi eta borondatezko kodeak ez-betetze kopurua, gorabehera horien emaitza-motaren arabera banakatuta. Beteta 6.5 Marketin eta sustapeneko praktikak / marketin arduratsua      
G4-PR5 Bezeroen gogobetetzea neurtzeko inkesten emaitzak Beteta 6.3. Bezeroei produktu eta zerbitzuak egokitzea      
G4-PR6 Debekatutako edo auzitan dauden produktuen salmenta Beteta 6.5 Marketin eta sustapeneko praktikak / marketin arduratsua      
G4-PR7 Merkatutekniako jakinarazpenei buruzko araudi edo borondatezkoak ez diren kodeak betetzen ez diren kasu-kopurua. Beteta 6.5 Marketin eta sustapeneko praktikak / marketin arduratsua      
G4-PR8 Pribatutasuna haustean eta bezeroen datuen ihesean oinarritutako erreklamazio-kopurua. Beteta 6.6. Bezeroen pribatutasuna      
G4-PR9 Produktu eta zerbitzuen hornidura eta erabilerari buruzko araudia ez betetzearen ondoriozko isun garrantzitsuen balioa dirutan. Beteta 6.5 Marketin eta sustapeneko praktikak / marketin arduratsua      
G4-FS1 Negozio-lerroetan ezarritako ingurumen eta gizarte alorretako osagaiak dituzten politikak. Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua
7.6 Ingurumen-eragina duten produktuak
     
G4-FS2 Negozio-lerroetan ingurumen eta gizarte arloko arriskuak ebaluatzeko eta kontrolatzeko prozedurak Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua
7.6 Ingurumen-eragina duten produktuak
     
G4-FS3 Bezeroen ezarpena ikuskatzeko prozesua eta hitzarmen zein salerosketetan barne hartutako ingurumen eta gizarte arloetatik eratorritako eskakizunak betetzeko. Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua
7.6 Ingurumen-eragina duten produktuak
     
G4-FS4 Negozio-lerroetan ezarritako ingurumen eta gizarte alorreko politika eta prozedurak garatzeko langileen gaitasuna hobetzeko prozesua Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua      
G4-FS5 Bezeroekin/partaidetza duten sozietateekin/enpresa-bazkideekin elkarreraginak ingurumen eta gizarte alorreko arrisku eta aukerei dagokienez. Beteta 2.1. Jasangarritasunari buruzko 2016ko txostena prestatzea      
G4-FS6 Negozio-lerroetarako zorroaren ehunekoa eskualdearen, tamainaren eta jarduera-sektorearen arabera. Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua      
G4-FS7 Negozio-ildo bakoitzerako berariazko gizarte-onura emateko diseinatutako produktu eta zerbitzuen balioa dirutan eta asmoaren arabera banakatuta. Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua      
G4-FS8 Negozio-ildo bakoitzerako berariazko ingurumen-onura emateko diseinatutako produktu eta zerbitzuen balioa dirutan eta asmoaren arabera banakatuta. Beteta 6.1 Kutxabanken negozio-eredua
7.6 Ingurumen-eragina duten produktuak
     
G4-FS9 Ingurumen eta gizarte alorreko politiken ezarpena eta arriskuak ebaluatzeko prozedurak ebaluatzeko auditoretzen estaldura eta maiztasuna. Beteta 7.6 Ingurumenean eragina duten produktuak
3.5. Arriskuen kudeaketa
     
G4-FS10 Ingurumen eta gizarte alorrean, erakundearen zorroaren barruan, informazioa eskaintzen duen erakundea elkarreraginez harremanetan jarritako sozietateen ehuneko eta kopurua. Beteta 6.1 Kutxabanken negozio-eredua
3.6 Taldeko enpresak eta erakundeak
     
G4-FS11 Ingurumen edo gizarte kontrol positibo zein negatiboak izan dituzten aktiboen ehunekoa. Beteta 6.1 Kutxabanken negozio-eredua      
G4-FS12 Partaidetzetan izandako ingurumen- edo gizarte-gaietan boto-politikak, horietan informazioa ematen duen erakundeak botoa emateko edo gomendatzeko eskubidea daukanean. Beteta 6.1 Kutxabankeko negozio-eredua      
G4-FS13 Biztanle-dentsitate urriko eremuetan edo baztertutako lekuetan sartzeko puntuak. Beteta 8.5. Gizarteratzea eta finantza irisgarritasuna      
G4-FS14 Baztertutakoen finantza-zerbitzuen erabilerraztasuna hobetzeko ekimenak Beteta 8.5. Gizarteratzea eta finantza irisgarritasuna